Ceny transferowe w interpretacjach
0 (0)

07.11.2022

Przedstawiamy zestawienie najciekawszych interpretacji indywidualnych w obszarze cen transferowych, które ukazały się w III kwartale 2022 r.

 

Zagadnienie Wnioski Data Link

Obowiązki  wynikające z rozliczeń w ramach  systemu cash-  poolingu

  • Obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla transakcji rozliczeń cash-poolingu powstaje w przypadku przekroczenia progu dokumentacyjnego (10 000 000 PLN).
  • Dokumentacją należy objąć przepływy środków finansowych oraz wysokość płaconych odsetek. Zatem wszystkie rozliczenia między Uczestnikami będą co do zasady (tj. po przekroczeniu progów) podlegać obowiązkom dokumentacyjnym.
  • Na gruncie ustawy o CIT transfer środków z i na Rachunki Uczestników z wykorzystaniem Rachunku Technicznego Pool Leadera skutkujący ich bilansowaniem będzie neutralny podatkowo (tj. nie będzie skutkował powstaniem po stronie Wnioskodawcy ani przychodu ani kosztu podatkowego), a przychody i koszty będą powstawały jedynie w odniesieniu do rozliczeń z tytułu odsetek związanych z ww. transferem oraz odsetek za brak spłaty;
  • W przypadku korzystania przez uczestników z finansowania w ramach systemu cash-poolingu w odniesieniu do powstających kosztów odsetkowych zastosowanie znajdą przepisy art. 15c ustawy o CIT dotyczących tzw. niedostatecznej kapitalizacji.
20-07-2022 klik
Sporządzanie dokumentacji cen transferowych w przypadku, gdy rok podatkowy PGK nie jest zbieżny z rokiem kalendarzowym
  • W przedstawionym stanie fatycznym: rok podatkowy PGK obejmuje okres od 1 grudnia do 30 listopada. Rok obrotowy spółek wchodzących w skład PGK jest natomiast zgodny z rokiem kalendarzowym.
  • Jeśli Spółka (wchodząca w skład PGK) zawiera z podmiotem powiązanym, nienależącym do PGK transakcję kontrolowaną, podlegającą obowiązkowi sporządzenia lokalnej dokumentacji, to zobowiązana będzie do sporządzenia takiej dokumentacji na podstawie art. 11k ust. 1 Ustawy o CIT za rok podatkowy PGK, który w  przypadku Wnioskodawcy będzie obejmować okres od 1 grudnia 2021 do 30 listopada 2022 r.
04-08-2022 klik
Wywieranie znacznego wpływu jako przesłanka powiązania w cenach transferowych
  • Podmioty należy uznać za podmioty powiązane, jeżeli osoba fizyczna posiada faktyczną zdolność do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.
  • Biorąc pod uwagę treść przepisów o podmiotach powiązanych oraz ich celowość, należy stwierdzić, że nie chodzi wyłącznie o uprawnienia o charakterze formalnym (np. udział w Zarządzie, Radzie Nadzorczej spółki lub innego podmiotu), ale również o faktyczny wpływ na kształtowanie decyzji gospodarczych lub kontrolę powiązanego podmiotu. Faktyczna zdolność oznacza możliwość wpływania na kluczowe decyzje gospodarcze zarówno poprzez sprawowanie formalnych funkcji w Radzie Nadzorczej, jak również rzeczywistą możliwość takiego wpływu bez formalnego umocowania, poprzez zastępowanie akcjonariuszy na Walnym zgromadzeniu.
20-09-2022 klik
Kwalifikowanie usługi brokerskiej jako transakcji kontrolowanej
  • Za transakcję kontrolowaną uznana powinna być wyłącznie stanowiąca przedmiot odrębnego wynagrodzenia usługa brokerska, która z perspektywy regulacji o cenach transferowych powinna być traktowana jako odrębna od obrotu towarowego, który stanowi jedynie przedmiot wskazanej usługi. Spółka jako dom maklerski działa bowiem w tym przypadku w charakterze zbliżonym do komisanta, a istotą jego aktywności jest jedynie skojarzenie stron transakcji nabycia lub zbycia danego towaru giełdowego.
  • Za wartość transakcji dla usługi brokerskiej należy przyjąć wynagrodzenie brokera ustalone na podstawie wystawionych faktur dotyczących danego roku podatkowego za wykonane świadczenia i nie powinna być do niej wliczana wartość obrotu towarami giełdowymi.
29-09-2022 klik

Pobierz wersję PDF

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani tematem cen transferowych, zapraszamy do kontaktu.

biuro@abctax.com.pl

 

Kliknij, żeby ocenić ten post!
Podziel się artykułem:

Komentarze

0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *