Ceny transferowe w interpretacjach
0 (0)

13.02.2023

Przedstawiamy zestawienie najciekawszych interpretacji indywidualnych w obszarze cen transferowych, które ukazały się w IV kwartale 2022 

Zagadnienie Wnioski Data Link
Wniesienie aportu niepieniężnego a obowiązki TP
  • Transakcje wniesienia aportu na gruncie przepisów dotyczących dokumentacji cen transferowych należy kwalifikować z punku widzenia skutków prawnych, jakie te transakcje powodują (np. zwiększenie aktywów, podwyższenie kapitału), a nie przez pryzmat materialny wnoszonego majątku.
  • Obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla transakcji wniesienia aportu niepieniężnego powstaje w przypadku przekroczenia progu dokumentacyjnego w wysokości 2 000 000 PLN.
05-10-2022 klik
Określenie wartości pożyczki w przypadku umów wieloletnich
  • W przypadku umów wieloletnich podmiot musi ustalić, czy wartość kapitału danej pożyczki przekracza próg dokumentacyjny 10 mln zł w pierwszym i kolejnych latach podatkowych.
  • Wartość kapitału za dany rok podatkowy jest ustalana w oparciu o najwyższą wartość udostępnionego kapitału, pozostającego do spłaty w roku podatkowym, za który sporządzana jest dokumentacja. Co do zasady, jest ona ustalana na podstawie właściwych zapisów umownych. Jednak, gdy spłaty pożyczki wynikają z innych dokumentów, jak np. harmonogram spłat, noty księgowe czy salda kont, to wartość kapitału jest ustalana na podstawie tych innych dokumentów.
25-11-2022 klik
Konsorcjum nie skorzysta ze zwolnienia w trybie przetargu nieograniczonego
  • W przypadku konsorcjum powstałego w celu wspólnego wykonania zamówienia publicznego zwolnienie z art. 11n pkt 6 ustawy o CIT nie znajdzie zastosowania, jeśli umowa konsorcjum, nie została zawarta w oparciu o tryb i przepisy o przetargu nieograniczonym, o którym mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych.
  • Cena całej usługi (zaoferowanej przez podmioty wspólnie uczestniczące w przetargu jako konsorcjum) została ustalona w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, a nie jej poszczególne części, w tym sposób rozliczenia pomiędzy członkami konsorcjum.
07-12-2022 klik
Korekta cen transferowych w przypadku wahań kursu walutowego
  • W przypadku gdy wahania kursu walutowego spowodują, że transakcja odsprzedaży surowca nie będzie odbywała się na warunkach rynkowych, to wówczas można przywrócić jej rynkowy charakter dokonując korekty cen transferowych na podstawie art. 11e Ustawy o CIT.
  • Istotne z punktu widzenia cen transferowych okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie planowania poziomu cen transferowych na dany rok, mogą obejmować przykładowo istotne zmiany rynkowych cen podstawowych surowców lub materiałów, wahania kursów walutowych, zmiany stóp procentowych czy też znaczące wahania popytu lub podaży danego produktu, spowodowane czynnikami niezależnymi od podatnika i podmiotu powiązanego.
12-12-2022 klik
Mikro i mały przedsiębiorca bez obowiązku sporządzania analizy cen transferowych
  • Sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych bez analizy porównawczej lub analizy zgodności, możliwe jest w przypadku gdy podmiot obowiązany do jej sporządzenia posiada status mikro lub małego przedsiębiorcy (nie jest konieczne by obie strony transakcji posiadały taki status).
  • Status mikro lub małego przedsiębiorcy posiadać należy „w ostatnim roku podatkowym” – oznacza to, że  w przypadku realizacji transakcji w 2021 r. spełniać odpowiednie warunki należy w 2020 r.
21-12-2022 klik

Pobierz wersję PDF

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani tematem cen transferowych, zapraszamy do kontaktu.

biuro@abctax.com.pl

Kliknij, żeby ocenić ten post!
Podziel się artykułem:

Komentarze

0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *