Planowane dłuższe terminy w cenach transferowych
0 (0)

13.04.2022

Jaki jest termin na przygotowanie dokumentacji cen transferowych?

Zgodnie z obecnymi przepisami, dokumentacje cen transferowych za 2021 r. muszą być sporządzone do końca 9. m-ca po zakończeniu roku podatkowego. Dla wielu podatników może oznaczać to spędzenie sezonu wakacyjnego z cenami transferowymi.

W kwietniu br. pojawił się jednak projekt ustawy (link) przedłużającej terminy na złożenie informacji TPR oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych:

  • do 30.09.2022 r. – gdy termin ten upływa od dnia 01.01.2022 r. do 30.06.2020 r.;
  • o 3 miesiące – gdy termin ten upływa od 01.07.2022 r. do 31.12.2022 r.

W związku z tym, dla podatników mających rok podatkowy zgodny z kalendarzowym termin na wywiązanie się z powyższych obowiązków za 2021 r. upłynie 31.12.2022 r.

Co dokumentujemy za 2021 r.?

Transakcje z podmiotami powiązanymi

Jeżeli w 2021 r. zawieraliśmy z podmiotami powiązanymi transakcje o wartości przekraczającej:

  • 10 mln zł – w przypadku transakcji towarowych lub finansowych,
  • 2 mln zł – w przypadku transakcji usługowych lub pozostałych,

jesteśmy zobligowani do przygotowania dokumentacji cen transferowych.

Od powyższej zasady jest kilka wyjątków, z których największą popularnością w ostatnich latach cieszy się zwolnienie dla transakcji krajowych. Dokumentacji nie trzeba bowiem sporządzać dla transakcji zawieranych pomiędzy polskimi podmiotami, które nie korzystały ze zwolnień w podatku dochodowym (np. specjalna strefa ekonomiczna czy wsparcie nowych inwestycji) oraz nie poniosły straty podatkowej w danym roku.

Warto pamiętać, że określając wartość danej transakcji należy brać pod uwagę kwoty netto i sumować wartości transakcji jednorodnych od różnych kontrahentów.

Pośrednie transakcje rajowe

W tym roku po raz pierwszy przyjdzie nam się zmierzyć z dokumentowaniem pośrednich transakcji rajowych. Od 1.01.2021 r. obowiązują bowiem przepisy, zgodnie z którymi podatnicy są zobligowani do przygotowania dokumentacji cen transferowych dla transakcji zakupowych, których wartość przekracza 0,5 mln zł, jeżeli rzeczywisty właściciel jest tzw. podmiotem rajowym. Dotyczy to transakcji zarówno z podmiotami powiązanymi, jak i niepowiązanymi.

Przepisy przewidują domniemanie, zgodnie z którym jeśli nasz dostawca dokonuje w danym roku rozliczeń z podmiotem (podmiotami) z raju podatkowego, to rzeczywisty właściciel jest podmiotem rajowym. W celu weryfikacji tego, ważne jest zbieranie i weryfikacja oświadczeń kontrahentów dotyczących transakcji realizowanych z rajami podatkowymi oraz rzeczywistego właściciela.

Bezpośrednie transakcje rajowe

Warto pamiętać, że oprócz pośrednich transakcji rajowych dokumentacji podlegają także bezpośrednie transakcje rajowe o wartości powyżej 100 000 zł. Lista rajów podatkowych dostępna jest tutaj.

Jakie elementy musi zawierać dokumentacja cen transferowych?

Lokalna dokumentacja

Do podstawowych elementów jakie należy uwzględnić w dokumentacji należy opis podmiotu powiązanego, opis transakcji (w tym m.in. analiza funkcjonalna, sposób kalkulacji) czy informacje finansowe.

W „dokumentacji rajowej”, oprócz standardowych informacji, konieczne jest wskazanie uzasadnienia gospodarczego zawieranej transakcji, w szczególności opisu spodziewanych korzyści ekonomicznych, w tym podatkowych.

Analiza cen transferowych

Jednym z obowiązkowych elementów dokumentacji jest także analiza cen transferowych (benchmark). Co do zasady analiza  ważna jest przez 3 lata, o ile nie zaszły istotne zmiany otoczenia ekonomicznego. Pandemia w istotny sposób wpłynęła na niektóre sektory gospodarki, dlatego przygotowując dokumentacje za 2021 r. warto się zastanowić, czy posiadane analizy nie wymagają wcześniejszej aktualizacji.

Dokumentując 2021 r. można po raz pierwszy skorzystać z uproszczeń w zakresie braku konieczności sporządzenia analizy cen transferowych w przypadku zawierania transakcji przez podatników będących mikro lub małym przedsiębiorcą. Analiza nie jest również wymagana w przypadku dokumentowania transakcji rajowych zawieranych z podmiotami niepowiązanymi. 

Master File

Podatnicy należący do dużych grup kapitałowych, których skonsolidowane przychody przekraczają 200 mln zł zobowiązani się do posiadania grupowej dokumentacji cen transferowych (tzw. Master file). Najczęściej za ten dokument odpowiedzialna jest spółka dominująca z Grupy, jednak warto pamiętać, że polskie przepisy w zakresie zawartości grupowej dokumentacji mogą się różnić od wymogów europejskich. W związku z tym po otrzymaniu Master file z Grupy należy sprawdzić, czy zawiera on wszystkie elementy wymagane polskimi przepisami.

Termin na Master file upływa po 12 miesiącach od zakończenia roku podatkowego, jednak zgodnie z planowanym wydłużeniem terminów za 2021 r. termin na dołączenie dokumentacji grupowej upłynie 31.03.2023 r.

Zmiany w Polskim Ładzie

Przypominamy także, że wprawdzie Polski Ład wprowadził pewne zmiany w cenach transferowych, takie jak:

  • wydłużenie terminu na przygotowanie dokumentacji z końca września na koniec października;
  • likwidację wymogu składania odrębnego oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji (będzie ono zawarte w TPR składanym do końca listopada);
  • rozszerzenie katalogu transakcji zwolnionych z obowiązku dokumentacyjnego o np. transakcje czystego refakturowania czy transakcje „safe harbour”,

to jednak zmiany te będą miały zastosowanie dopiero dla transakcji realizowanych w 2022 r., a raportowanych w 2023 r.

Pobierz wersję PDF

 

Zagadnienie te będą przez nas omawiane na Kursie na Podatki, który odbędzie się 27.04.2022 r. o godz. 10:00 – 11:30

Link do rejestracji

Zapraszamy!

Kliknij, żeby ocenić ten post!
Podziel się artykułem:

Komentarze

0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *