TPR – Obowiązkowe przekazanie informacji o cenach transferowych
0 (0)

15.04.2020

TPR

Obowiązkowe przekazanie informacji o cenach transferowych 

Co należy wiedzieć? Co należy zrobić?

Przedstawiamy kluczowe informacje dotyczące raportowania informacji o cenach transferowych za pomocą formularza TPR. Jest to nowy, obowiązujący od tego roku wymóg zstępujący formularz CIT-TP.

Jest to bardzo szczegółowy dokument i wymaga podania konkretnych informacji odnoszących się do warunków zawieranych transakcji kontrolowanych. Zgodnie z przepisami, dane zawarte w TPR będą narzędziem do analizy ryzyka cen transferowych przez władze skarbowe i najpewniej narzędziem do typowania podmiotów do kontroli.

 

Kto jest obowiązany do składania TPR?

Informacje o cenach transferowych muszą składać podmioty zobowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz podmioty, które byłyby zobowiązanie do jej sporządzenia, ale korzystają ze zwolnienia dla transakcji krajowych. Przy czym formularz TPR dotyczy tylko tych transakcji, które przekraczają progi dokumentacyjne:

 • transakcje towarowe i finansowe powyżej 10 mln zł,
 • transakcje usługowe i pozostałe powyżej 2 mln zł.

 

Jakie informacje przekazywane są za pomocą TPR?

W formularzu TPR zbierane są informacje o warunkach transakcji kontrolowanych, w tym:

 • dane identyfikacyjne podmiot,
 • ogólne informacje finansowe podmiotu,
 • informacje dotyczące podmiotów powiązanych i transakcji kontrolowanych,
 • informacje dotyczące metod weryfikacji cen transferowych,
 • informacje o analizie cen transferowych.

Szczegółowy zakres formularza TPR określa rozporządzenie, które jest dostępne tutaj.

 

Jaki jest cel składania formularza TPR?

Informacje zawarte w TPR służą analizie mającej na celu zweryfikowanie ryzyk zaniżenia dochodu do opodatkowania w zakresie cen transferowych, jak również innym analizom ekonomicznym i statystycznym przez władze skarbowe.

Szczegółowe informacje na temat zawieranych transakcji umożliwią organom podatkowym bardzo dokładne typowanie podmiotów do przyszłych kontroli w zakresie cen transferowych.

 

Czy w formularzu TPR należy wykazać zachowanie zasady ceny rynkowej?

Tak. W formularzu TPR należy wskazać, że wynagrodzenie w ramach danej transakcji zostało ustalone zgodnie z zasadą ceny rynkowej. Przede wszystkim należy odnieść wyniki realizowane w ramach danej transakcji z wynikami przeprowadzonej analizy cen transferowych, dlatego niezbędne jest posiadanie takiej analizy przed wypełnieniem formularza TPR.

 

Czy zwolnienie z dokumentowania transakcji krajowych zwalnia ze składania TPR?

Nie. Informacje o transakcjach krajowych zwolnionych z obowiązku dokumentowania na podstawie art. 11n pkt 1 ustawy o CIT muszą zostać ujęte w TPR. Ze względu na zwolnienie, informacje o tych transakcjach podaje się w ograniczonym zakresie.

 

Czy formularz TPR dotyczy także transakcji z podmiotami z krajów podatkowych (nawet jeśli nie są to podmioty powiązane z podatnikiem)?

Tak. Formularz TPR należy również złożyć w zakresie transakcji z podmiotami z tzw. krajów podatkowych, w ramach których powstał obowiązek sporządzenia dokumentacji tj. gdy:

 • kwota bezpośredniej lub pośredniej zapłaty należności,
 • łączna wartość wkładów z tytułu umowy spółki niebędącej osobą prawną,
 • wartość wspólnego przedsięwzięcia,

– przekracza 100 000 zł.

 

W jakiej formie należy złożyć TPR? Kto składa i w jakim terminie?

Informację TPR należy złożyć Szefowi KAS drogą elektroniczna (poprzez system e-Deklaracje) za pomocą wzoru dokumentu elektronicznego. Należy to zrobić do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

Nie zostały wprowadzone szczególe zasady co do składania TPR, dlatego wystarczające powinno być pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w formie elektronicznej UPL-1.

 

Kto składa informacje o cenach transferowych w przypadku spółek osobowych?

W przypadku spółek niemających osobowości prawnej podmiotem obowiązanym do złożenia informacji o cenach transferowych jest wyznaczony wspólnik. Wyznaczenie wspólnika nie zwalnia jednak pozostałych wspólników z odpowiedzialności za nieprzekazanie informacji o cenach transferowych.

 

Jakie sankcje grożą za niewypełnienie obowiązków związanych ze złożeniem TPR?

Niewypełnienie obowiązków w zakresie TPR może się wiązać z odpowiedzialnością karną osób odpowiedzialnych za sprawy finansowe/podatkowe w spółce. Niezłożenie informacji o ocenach transferowych lub złożenie nieprawdziwej informacji lub złożenie jej po terminie podlega sankcji do 720 stawek dziennych (art. 80e § 1 Kodeksu karnego skarbowego).

 

Od kiedy obowiązuje formularz TPR?

Formularz TPR po raz pierwszy zostanie złożony za rok podatkowy rozpoczynający się po 31.12.2018 r. Podatnikom posiadającym rok podatkowy zgodny z kalendarzowym przyjdzie zatem złożyć pierwszy formularz TPR za 2019 r. w terminie do końca września 2020 r.

 

Czy dostępny jest już formularz TPR?

Tak. Udostępnione zostały wersje struktur TPR oraz testowy formularz TPR, które były przedmiotem konsultacji społecznych, jednak finalnej wersji formularza ciągle brak.

W ramach konsultacji zgłoszono szereg uwag, które wynikają z ograniczeń formularza. Największe wątpliwości budziła logika informacji oraz liczne problemy techniczne, w tym w zakresie edycji formularza.

 

 

Rzetelne przygotowanie TPR jest dla Państwa bardzo istotne – możemy w tym pomóc.

Nasze wsparcie może obejmować w szczególności:

 1. sprawdzenie czy występuje u Państwa obowiązek raportowania TPR i określenie transakcji, które mu podlegają,
 2. przeszkolenie Państwa kadry w zakresie nowych obowiązków związanych z raportowaniem cen transferowych wraz z omówieniem zawartości formularza i sposobu jego wypełniania,
 3. kompleksowe przygotowanie danych niezbędnych do wypełnienia TPR (skumulowanych w jednym pliku) oraz wypełnienie formularza TPR w oparciu o te dane,
 4. bieżące wsparcie w wypełnianiu poszczególnych pozycji formularza TPR.

 

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące cen transferowych, w tym formularza TPR, zapraszamy do kontaktu – biuro@abctax.com.pl .

Pobierz wersję PDF

Kliknij, żeby ocenić ten post!
Podziel się artykułem:

Komentarze

0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *