Uproszczenia dla mikro i małych przedsiębiorców tylko po spełnieniu warunków
0 (0)

04.11.2022

Przepisy Polskiego Ładu wprowadziły uproszczenie, zgodnie z którym podmioty powiązane będące mikro i małymi przedsiębiorcami, sporządzając lokalną dokumentację cen transferowych, nie będą zobowiązane do dołączania analizy cen transferowych. Zwolnienie ma zastosowanie do dokumentacji sporządzanych także za 2021 rok.

W przypadku transakcji zawieranych przez podmioty powiązane będące mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą, lokalna dokumentacja cen transferowych może nie zawierać analizy porównawczej lub analizy zgodności (art. 11 q ust. 3a ustawy o CIT).

Przepis ma zastosowanie w przypadku przedsiębiorcy, który w ostatnim roku podatkowym spełnił warunki określone w art. 7 ust. 1 pkt 1 albo 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, tj.:

w przypadku mikroprzedsiębiorcy:

a) średniorocznie zatrudnienie mniej niż 10 pracowników oraz
b) roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych lub sumy aktywów bilansu nieprzekraczające równowartości w złotych 2 milionów euro;

w przypadku małego przedsiębiorcy:

a) średniorocznie zatrudnienie mniej niż 50 pracowników oraz
b) roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych lub sumy aktywów bilansu nieprzekraczające równowartości w złotych 10 milionów euro.
Te wielkości przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy.

Jak dokonać weryfikacji statusu?

Główne wątpliwości dotyczą okresu, w którym należy spełniać ww. warunki. Zgodnie bowiem z ustawą Prawo przedsiębiorców (art. 7 ust. 1 pkt 1 lub 2) status małego przedsiębiorcy lub mikroprzedsiębiorcy przysługuje podmiotom, które spełniały warunki określone w ustawie w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych. Natomiast zgodnie z ustawą o CIT (art. 11 q ust. 3b) prawo do zwolnienia z dołączania analizy cen transferowych przysługuje przedsiębiorcy, który w ostatnim roku podatkowym spełnił warunki określone w ustawie Prawo przedsiębiorców.

Wydaje się, że pierwszeństwo w tym przypadku ma przepis wprowadzający uproszczenie tj. ustawa o CIT i weryfikacji powinien podlegać jedynie ostatni rok podatkowy. Nie ma jednakże jednoznacznej odpowiedzi, czy w przypadku sporządzania dokumentacji cen transferowych za 2021 rok należy patrzeć na status podatnika z roku 2021 r. czy może jednak analizie poddać dane z 2020 r. Konsultanci Krajowej Informacji Skarbowej potwierdzają, że kwestia ta budzi wątpliwości i czekają w tej sprawie na wytyczne Ministerstwa Finansów.

Niejasności dotyczą także ustalenia, czy uproszczenie ma zastosowanie jedynie w sytuacji, gdy każda ze stron transakcji kontrolowanej spełnia przesłankę bycia mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą. Brak jest odwołania do tej kwestii w przepisach, wskazówkę stanowić może odpowiedź na uwagi z prekonsultacji zmian w zakresie przepisów o cenach transferowych, zgodnie z którą:

Wymóg przewidziany w art. 11q ust. 3 ustawy o CIT w zakresie transakcji kontrolowanych zawieranych przez podmioty powiązane będące mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą dotyczy oceny każdorazowo każdego podmiotu odrębnie”.

Oznacza to, że warunki te nie muszą zostać spełnione łącznie przez strony, aby móc skorzystać z dedykowanego zwolnienia.

Jak wypełnić TPR za 2021 r. w przypadku mikro lub małego przedsiębiorcy?

W przypadku informacji o cenach transferowych składanych za 2021 r. należy stosować przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych (Dz. U. poz. 2487 oraz z 2020 r. poz. 2408), przy czym w przypadku transakcji realizowanych przez podmioty posiadające status mikro i małego przedsiębiorcy, TPR może nie zawierać informacji wynikających z analizy cen transferowych.

We wrześniu Ministerstwo Finansów opublikowało zaktualizowane formularze TPR na 2021 r. Nowe formularze uwzględniają zmiany w zakresie ograniczonego zakresu informacji wymaganych w transakcjach realizowanych przez mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców. Co prawda, nowe formularze nie wymagają od podatnika wskazania wprost tego statusu, ale wybór opcji „Nie dotyczy” w polu „Metoda weryfikacji ceny” powoduje, że dalsze pola dotyczące analizy cen transferowych nie będą dostępne do uzupełnienia.

Czy korzystać ze zwolnienia?

Uproszczenie w zakresie zwolnienia ze sporządzania analizy cen transferowych nie oznacza, że transakcja nie może zostać zweryfikowana przez organy podatkowe pod kątem rynkowości cen. Dodatkowo, należy pamiętać, że nawet mikro i mały przedsiębiorca będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia o rynkowości transakcji. W praktyce oznaczać to może, że większość podatników dla własnego bezpieczeństwa nie będzie jednak korzystać ze zwolnienia i będzie sporządzać analizy cen transferowych.

Kliknij, żeby ocenić ten post!
Podziel się artykułem:

Komentarze

0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *