CIT 2023 – o czym warto pamiętać?
0 (0)

26.01.2024

 

Termin na złożenie zeznania CIT za 2023 r. dla większości podatników upływa 02.04.2024 r. Obecnie nie mamy informacji, aby MF rozważało odroczenie tego terminu. W 2023 r. dodano i znowelizowano niektóre istotne przepisy o CIT. Naszym zdaniem warto zwrócić szczególną uwagę na:

 

SKŁADKI ZUS

Obecnie składki ZUS pracowników można zaliczyć do KUP w miesiącu, za który są należne pod warunkiem, że zostały zapłacone w terminie wynikającym z odrębnych ustaw. Konsekwencją tego jest brak różnic przejściowych pomiędzy wynikiem bilansowym i podatkowym w tym zakresie.

Przykład:

Wynagrodzenie za grudzień 2023 r. płatne do 10 stycznia 2024 r.

Składka ZUS zapłacona w terminie 5 lutego 2024 r. = KUP grudnia 2023 r.

W poprzednich latach składki ZUS stanowiły KUP grudnia, jeśli zostałyby zapłacone w terminie do 15 stycznia (tj. niezależnie od terminu wynikającego z odrębnych ustaw).

 

PODATEK OD PRZERZUCONYCH DOCHODÓW

Podatek od przerzuconych dochodów może wystąpić w przypadku kosztów usług niematerialnych, m.in. odsetek, należności licencyjnych, płatności za usługi doradcze, reklamowe, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń ponoszonych na rzecz zagranicznych podmiotów powiązanych. Podatek zasadniczo nie wystąpi w przypadku kosztów poniesionych na rzecz podmiotów z UE / EOG.

W praktyce, w tym obszarze kluczowe jest zgromadzenie odpowiedniej dokumentacji, w tym oświadczeń od podmiotów powiązanych, przy zachowaniu należytej staranności.

W 2023 r. znacząco zmieniły się przepisy w tym zakresie, więc wzory oświadczeń z poprzedniego roku należy uaktualnić. Należy dokonać weryfikacji czy ten podatek wystąpi w Państwa przypadku i zgromadzić odpowiednią dokumentację.

 

HIPOTETYCZNE ODSETKI OD KAPITAŁU

Przepisy te obowiązują już od 2019 r. i w 2023 r. się nie zmieniły, ale nie wszyscy o nich pamiętają. Zgodnie z nimi, w przypadku dopłat wspólników lub przekazania zysku na kapitał rezerwowy / zapasowy, podatnik ma możliwość rozpoznania dodatkowych kosztów.

W 2023 r. kwotę KUP stanowi iloczyn stopy referencyjnej NBP obowiązującej na dzień 31 grudnia 2022 r. powiększonej o 1 punkt procentowy oraz wartość dopłaty / zysku przekazanego na kapitał zapasowy (rezerwowy).

Stopa referencyjna NBP na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiła 6,75%.

Przykładowo zatem, jeżeli w 2023 r. Spółka przekazała 2 mln zł zysku na kapitał zapasowy to wówczas może zaliczyć do KUP kwotę 155 500 zł.

2 mln zł x (6,75% + 1pp) = 155 500 zł

Maksymalna wartość KUP do rozpoznania wynosi 250 tys. zł.

Jeśli jednak dopłaty zostaną zwrócone lub zysk wypłacony w ciągu 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym wniesiono dopłatę / podjęto uchwałę o zatrzymaniu zysku, należy doliczyć przychód do opodatkowania.

 

PŁATNOŚCI POWYŻEJ 15 TYS. ZŁ

Podatnicy nie zaliczają do KUP kosztu w części w jakiej płatność dotyczy transakcji powyżej 15 tys. zł i zapłata została dokonana:

  • gotówką,
  • na rachunek bankowy spoza tzw. „białej listy”,
  • z pominięciem MPP, jeśli obowiązek taki wynikał z otrzymanej faktury;

Wyłączeniu z KUP podlega cała wartość płatności, a nie nadwyżka ponad 15 tys. zł.

Czy można „uratować” transakcję przeprowadzoną z naruszeniem tych przepisów? TAK!

W przypadku zapłaty z pominięciem rachunku płatniczego:

  1. zwrot płatności przez kontrahenta oraz ponowna zapłata na rachunek znajdujący się na „białej liście”,
  2. zwrot płatności przez kontrahenta, ponowna zapłata na rachunek, który nie znajduje się na „białej liście” oraz złożenie zawiadomienia ZAW-NR.

W przypadku zapłaty z pominięciem MPP:

  1. zwrot płatności przez kontrahenta w kwocie brutto i ponowna zapłata z zastosowaniem MPP,
  2. zwrot wartości podatku VAT przez kontrahenta i ponowna zapłata, tym razem na rachunek VAT.

 

KOSZTY USŁUG NIEMATERIALNYCH NIEODLICZONE W LATACH 2018 – 2021

W latach 2018-2021 obowiązywał art. 15e ustawy o CIT, który limitował koszt usług niematerialnych ponoszonych na rzecz podmiotów powiązanych. Jeżeli wyłączyli Państwo z KUP jakieś koszty na podstawie tego przepisu, to w kolejnych latach istnieje możliwość ich uwzględniania jako KUP na następujących zasadach:

  • należy stosować limit 3 mln zł + 5% EBITDA – liczony dla każdego (bieżącego) roku – nie można rozliczyć kosztów w całości,
  • do limitu nie zalicza się bieżących kosztów usług niematerialnych,
  • stosując metodę FIFO.

Należy jednak zwrócić uwagę, iż w przypadku, gdyby wyłączone wcześniej koszty nie były w rzeczywistości kosztami podlegającymi wyłączeniu na podstawie art. 15e ustawy o CIT (wyłączyli Państwo pewne koszty „ostrożnościowo”), to w kolejnych latach nie można ich rozpoznać jako KUP na ww. zasadach. W takim przypadku można skorygować CIT i złożyć wniosek o nadpłatę podatku. Wobec tego rekomendujemy przegląd kosztów pierwotnie limitowanych.

 

ULGĘ NA ZŁE DŁUGI

W związku z kalkulacją CIT należy dokonać przeglądu przeterminowanych zobowiązań i należności.

Musimy zwiększyć podstawę opodatkowania o wartość zobowiązania, które zostało zaliczone do KUP, i które nie zostało uregulowane w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie.

Jednocześnie możemy obniżyć podstawę opodatkowania o wartość należności, które nie zostały uregulowane przez kontrahenta (a które stanowiły dla nas przychód) w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze lub w umowie.

W deklaracji za 2023 r. nie ma obowiązku dołączania do deklaracji załącznika CIT/WZ

 

DAROWIZNY

Możemy odliczyć od dochodu wartość darowizn m.in. na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Darowizna może być przekazana zarówno w formie rzeczowej, jak i pieniężnej.

W przypadku darowizny rzeczowej, odliczeniu od CIT podlega wartość rynkowa darowizny. Jeśli VAT należny przy przekazaniu darowizny jest niższy niż VAT odliczony przy zakupie to podatnik nie ma prawa do odliczenia kwoty VAT od podstawy opodatkowania.

Odliczenia z tego tytułu nie mogą przekroczyć 10% dochodu.

Darowizna musi być odpowiednio udokumentowana. W przypadku darowizny pieniężnej – dowód wpłat, w przypadku darowizny rzeczowej – dokument, z którego wynika wartość darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu.

 

JAK MOŻEMY POMÓC

Możemy pomóc Państwu w rozliczeniu podatku za 2023 r. w postaci weryfikacji kalkulacji CIT, określonych obszarów lub przeprowadzenia kompleksowego audytu CIT. Oferujemy indywidualne wsparcie dopasowane do Państwa potrzeb, a także skali działalności Państwa biznesu. Zapraszamy do kontaktu.

 

Pobierz wersję PDF

Kliknij, żeby ocenić ten post!
Podziel się artykułem:

Komentarze

0