PODATEK MINIMALNY JUŻ OD 2024 ROKU – JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ?
5 (1)

24.06.2024

Wraz z początkiem 2024 r. zaczęły obowiązywać przepisy o tzw. minimalnym podatku dochodowym od osób prawnych (art. 24ca ustawy o CIT). Wszyscy podatnicy CIT powinni zweryfikować, czy obejmie ich ta nowa danina. Wskazujemy kto podlega temu obciążeniu i jak się do tego przygotować.

Od kiedy obowiązuje podatek minimalny?

Podatek minimalny zaczął obowiązywać od 1 stycznia bieżącego roku, po dwuletnim okresie zawieszenia. Jego pierwsze rozliczenie przypadnie na 2025 r.

Podatnicy, których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym będą zobowiązani do zapłaty podatku minimalnego w terminie do końca marca 2025 r. (tj. w terminie złożenia CIT-8).

Podatnicy, których rok podatkowy nie pokrywa się z kalendarzowym objęci zostaną podatkiem minimalnym dopiero od roku, który rozpocznie się po 1 stycznia 2024 r.

Przykład:

Spółka rozpoczyna rok podatkowy we wrześniu 2023, który trwa do końca sierpnia 2024 r. Zwolnienie z opodatkowania podatkiem minimalnym obowiązuje dla niej do końca tego roku podatkowego, czyli do końca sierpnia 2024. Zasady podatku minimalnego dla tej spółki będą obowiązywać od 1 września 2024 r.

Kto będzie zobowiązany do zapłaty podatku minimalnego?

Podatkiem minimalnym mogą zostać obciążone spółki (podatnicy CIT) mające siedzibę lub zarząd w Polsce oraz podatkowe grupy kapitałowe (PGK). Co ważne podatek ten może zostać nałożony również na nierezydentów posiadających na terytorium RP zagraniczny zakład.

Co do zasady podatek minimalny zapłacą podmioty, które w roku podatkowym poniosły stratę z działalności operacyjnej lub nie przekroczyły progu rentowności w wysokości 2%.

Wyłączenia

Nie wszyscy podatnicy CIT, którzy ponieśli stratę lub zanotowali rentowność poniżej 2% będą zobowiązani do zapłaty podatku minimalnego. Ustawodawca przewidział bowiem wyłączania dla przykładowo:

 • podatników, którzy niedawno zaczęli prowadzić działalność – brak obowiązku podatkowego w roku podatkowym, w którym rozpoczęto działalność oraz w kolejno następujących po sobie 2 latach podatkowych, następujących bezpośrednio po roku rozpoczęcia działalności,
 • podatników, którzy w danym roku podatkowym uzyskali przychody niższe o co najmniej 30% w stosunku do przychodów w roku poprzednim,
 • spółek o prostej strukturze udziałowej – nieposiadające więcej niż 5% udziałów w innej spółce, w których udziałowcami/ akcjonariuszami są tylko osoby fizyczne,
 • małych podatników,
 • podatników postawionych w stan upadłości, likwidacji lub objętych postępowaniem restrukturyzacyjnym.

Pełny katalog zwolnień określony jest w art. 24ca ust. 14 ustawy o CIT.

Jak sprawdzić, czy spółka będzie zobowiązana do zapłaty podatku?

Istotne jest, aby w 2025 r. spółka nie została zaskoczona dodatkowym podatkiem. W tym celu, w naszej ocenie warto:

 • przeanalizować rentowność spółki na bazie danych finansowych za 2023 r. oraz przeprowadzić wstępne prognozy na 2024 r. ,
 • sprawdzić czy występuje możliwość skorzystania z wyłączeń ustawowych.

Jeżeli okaże się, iż spółka z dużym prawdopodobieństwem będzie zobowiązana do zapłaty podatku minimalnego to rekomendujemy przygotowanie wstępnej kalkulacji jego wysokości.

Istotnym jest, aby podczas ustalania straty za dany rok podatkowy lub obliczaniu rentowności nie bazować tylko na danych z zeznania CIT-8. Przepisy wskazują bowiem, że przy kalkulacji rentowności nie uwzględnia się przykładowo:

 • 20% wybranych kosztów pracowniczych,
 • kosztów podatkowych, w tym odpisów amortyzacyjnych, związanych z nabyciem, wytworzeniem lub ulepszeniem środków trwałych lub wykorzystywanych środków trwałych na podstawie umowy leasingu finansowego,
 • kosztów podatkowych związanych z umową leasingu operacyjnego,
 • przychodów i kosztów podatkowych bezpośrednio związanych z tymi przychodami z tytułu zbycia wierzytelności na rzecz instytucji finansowej,
 • zapłaconych podatków: akcyzowego, od sprzedaży detalicznej, od gier,
 • zapłaconych opłat: paliwowej i emisyjnej,
 • przychodów i kosztów z transakcji w ramach której ceny są regulowane.

Jak obliczyć podatek minimalny?

Stawka podatku minimalnego wynosi 10%.

Natomiast podstawę opodatkowania stanowi suma następujących składników:

 1. kwoty odpowiadającej 1,5% wartości przychodów innych niż z zysków kapitałowych osiągniętych przez podatnika w ciągu roku,
 2. kosztów finansowania dłużnego poniesionego na rzecz podmiotów powiązanych w wysokości przekraczającej 30% EBITDA,
 3. kosztów nabycia usług niematerialnych od podmiotów powiązanych lub podmiotów z tzw. rajów podatkowych w wysokości przekraczającej 3 mln zł + 5% EBITDA (katalog kosztów jest tożsamy z uchylonym wcześniej art. 15e ustawy o CIT)

Ustawa zakłada również uproszczoną metodę obliczania podstawy opodatkowania podatkiem minimalnym, tj. 3% przychodów uzyskanych z zysków innych niż kapitałowe osiągniętych w ciągu roku.

Procedura postępowania

Proponujemy, aby Państwa procedura dotycząca podatku minimalnego obejmowała następujące kroki:

 1. weryfikacja, czy spółka objęta jest wyłączeniem podmiotowym
 2. kalkulacja wyniku spółki na potrzeby podatku minimalnego (z uwzględnieniem ww. modyfikacji)
 3. kalkulacja podstawy opodatkowania w obu wariantach
 4. kalkulacja podatku minimalnego
 5. wpłata podatku i złożenie zeznania

Podatek minimalny a CIT obliczony na zasadach ogólnych

Kwotę podatku minimalnego pomniejsza się o należny podatek CIT obliczony na zasadach ogólnych (art. 24ca ust. 12 ustawy o CIT).

Kwotę podatku minimalnego można również odliczyć od podatku CIT w następujących po sobie 3 latach podatkowych następujących bezpośrednio po roku, za który podatnik wpłacił podatek minimalny. (art. 24ca ust. 13 ustawy o CIT)

Przykładowo:

Spółka za 2024 r. jest zobowiązana do zapłaty podatku minimalnego w wysokości 400 000 zł. Podatek CIT za 2024 r. wynosi 100 000 zł. Oznacza to, że Spółka zapłaci za 2024 r. podatek minimalny w wysokości 300 000 zł.

Następnie te 300 000 zł może rozliczyć w zeznaniach CIT-8 składanych za 2025, 2026, 2027 rok – o ile nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku minimalnego za te lata.

Jak możemy pomóc?

Możemy Państwu pomóc w ocenie, czy będą Państwo zobowiązani do zapłaty podatku minimalnego, w tym poprzez:

 1. weryfikację wyłączeń podmiotowych,
 2. weryfikację poziomu rentowności spółki na podstawie danych historycznych,
 3. analizę kosztów ponoszonych przez spółkę w celu oceny ich wpływu na rentowność,
 4. przygotowanie wstępnej kalkulacji podatku minimalnego.

Posiadamy również narzędzie weryfikacyjne (kalkulator), który może Państwu pomóc w rozliczeniach podatku minimalnego.

 

Pobierz wersję PDF

Kliknij, żeby ocenić ten post!
Podziel się artykułem:

Komentarze

0