Ceny transferowe w 2020 r.
0 (0)

03.04.2020

 

Do transakcji zawartych z podmiotami powiązanymi w 2019 r. należy stosować już nowe przepisy, przez co podatnicy muszą zmierzyć się z kilkoma zmianami.

Jakie zasady obowiązują za 2019 r.?

Nowe progi dokumentacyjne

Nowe przepisy odchodzą od zasady ustalania obowiązku dokumentacyjnego na podstawie przychodów i kosztów podatnika, podnosząc jednocześnie w sposób znaczący progi. Obecnie dokumentacja musi być sporządzona dla transakcji przekraczających:

 • 10 mln zł – transakcje towarowe i finansowe,
 • 2 mln zł – transakcje usługowe i innego rodzaju.

Jednocześnie, przepisy doprecyzowały, jak stosować te przepisy. W szczególności stosuje się je do transakcji jednolitych (a zatem nie trzeba sumować wartości różnych transakcji), a pod uwagę bierze się kwoty netto (bez VAT).

Zwolnienia z obowiązku dokumentacyjnego

Korzystną dla wielu podatników zmianą jest zwolnienie z obowiązku przygotowania dokumentacji w przypadku transakcji zawieranych przez podmioty krajowe. Warunkiem jest, aby podmioty te nie poniosły straty oraz nie korzystały ze zwolnień podatkowych.

Pozostałe wyłączenia dotyczą m.in. transakcji objętych porozumieniem APA, transakcji neutralnych podatkowo czy sytuacji, gdy strony są powiązane wyłącznie poprzez powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego.

„Safe harbour” czyli z góry akceptowane warunki

W przypadku transakcji w zakresie pożyczki oraz usług o niskiej wartości dodanej organy podatkowe nie będą dokonywać weryfikacji szacowania cen, jeżeli podatnik spełni określone warunki i zastosuje przewidzianą prawem metodologię.

W przypadku pożyczek będzie to m.in. ustalenie oprocentowania w oparciu o rodzaj bazowej stopy procentowej i marżę, określone w obwieszczeniu Ministra Finansów. Dla usług o niskiej wartości dodanej przepisy przewidują graniczny poziom narzutu na koszty do 5% dla nabycia usług i od 5% dla ich świadczenia.

Obowiązkowa analiza cen transferowych

Zgodnie z nowymi przepisami analiza danych porównawczych („benchmarking study”) lub analiza zgodności jest obowiązkowym elementem każdej dokumentacji, niezależnie od skali obrotów podatnika.

Obowiązek przygotowania analizy cen transferowych nie dotyczy jednak transakcji objętych mechanizmem „bezpiecznych przystani” (pożyczki i usługi o niskiej wartości dodanej).

Korekta cen transferowych

Nowe przepisy dają podatnikowi wprost możliwość dokonania korekty cen transferowych poprzez zmianę wysokości przychodów lub kosztów uzyskania przychodów, jeżeli są spełnione określone warunki. Zasadniczo dotyczy to sytuacji, gdy pierwotnie ceny ustalono wg zasady rynkowej, ale konieczne było dostosowanie cen do nowych warunków lub rzeczywiście poniesionych kosztów.

Aby dokonać korekty cen transferowych należy uzyskać od podmiotu powiązanego oświadczenie, że dokonał on „lustrzanej korekty”. Poza tym należy potwierdzić jej dokonanie w rocznym zeznaniu podatkowym.

Powiązania w JPK_VDEK

Zgodnie z rozporządzeniem wprowadzającym nowy sposób raportowania JPK_VDEK, podatnicy będą zobowiązani m.in. do wskazywania występujących powiązań z kontrahentem.

Sposób określania powiązań występujących między podmiotami został odniesiony bezpośrednio do definicji zawartej w przepisach o podatkach dochodowych. Obowiązek określania takich podwiązań nie jest jednaka uzależniony od wartości transakcji, jak ma to miejsce w CIT i PIT.

W efekcie podatnik raportujący JPK_VDEK będzie zobowiązany do każdorazowej analizy występowania powiązań z danym kontrahentem.

TP-R zamiast CIT-TP

Nowe regulacje w zakresie cen transferowych zmieniły obowiązek składania uproszczonego sprawozdania CIT-TP wprowadzając w jego miejsce formularz TP-R.

TP-R ma na celu przekazanie szczegółowych informacji o transakcjach zawieranych z podmiotami powiązanymi, na podstawie których fiskus będzie dokonywał analizy ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania w zakresie cen transferowych oraz do innych analiz ekonomicznych i statystycznych.

Formularz TP-R, tak jak oświadczenie o przygotowaniu dokumentacji, należy złożyć do końca 9 miesiąca, licząc od zakończenia roku podatkowego.

 

W czym możemy pomóc?

Proponujemy Państwu kompleksowe wsparcie w zakresie cen transferowych, w tym:

 • przygotowanie dokumentacji podatkowej zgodnej z polskimi przepisami (tzw. ,,lokalnej” dokumentacji),
 • przeprowadzenie analiz (benchmarking study),
 • sporządzenie lub dostosowanie do polskich wymogów grupowej dokumentacji Master file,
 • przygotowanie Defence file chroniącego koszty usług wewnątrzgrupowych,
 • ustalenie sposobu kalkulacji wynagrodzenia za usługi wspólne,
 • weryfikacja możliwości skorzystania z Safe harbour,
 • pomoc przy przeprowadzeniu korekt cen transferowych,
 • wsparcie przy wypełnianiu deklaracji TP-R,
 • przeprowadzenie audytu dokumentacji cen transferowych
 • weryfikacja oraz ustalenie powiązań z kontrahentami na potrzeby JPK_VDEK.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani szerszymi informacjami w tym zakresie lub naszym wsparciem, jesteśmy do Państwa dyspozycji – biuro@abctax.com.pl .

 

 

 

Kliknij, żeby ocenić ten post!
Podziel się artykułem:

Komentarze

0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *