Kompleksowe wsparcie Grupy ABC – Tarcza antykryzysowa
0 (0)

08.04.2020

 

KOMPLEKSOWE WSPARCIE GRUPY ABC

TARCZA ANTYKRYZYSOWA

 

Szanowni Państwo,

na skutek rozprzestrzeniania się COVID-19 wprowadzone zostały nowe regulacje i obostrzenia. Zdajemy sobie sprawę, iż aktualna sytuacja ma negatywny wpływ na działalność gospodarczą wielu przedsiębiorców, dlatego też staramy się dostosować nasze działania do Państwa potrzeb i pojawiających się wyzwań.

Kierując się troską o bezpieczeństwo naszych klientów oraz wszystkich zainteresowanych, przygotowaliśmy pakiet „Kompleksowego wsparcia Grupy ABC”, który został oparty o szczególne regulacje z tzw. tarczy antykryzysowej.

Pakiet składa się z dwóch obszarów:

 1. wsparcie prawne
 2. wsparcie podatkowe

WSPARCIE PRAWNE

Oferujemy wsparcie naszej Kancelarii w zakresie poniższego doradztwa prawnego dotyczącego wykorzystania rozwiązań wynikających zarówno ze szczególnych przepisów dotyczących tarczy antykryzysowej, jak i z dotychczasowych przepisów prawa pracy i kodeksów spółek handlowych:

 1. Pomoc w wyborze najkorzystniejszych dla Państwa rozwiązań w zakresie tarczy antykryzysowej, w szczególności w zakresie uzyskania:
  • właściwego dla Państwa działalności trybu dofinansowania do wynagrodzeń pracowników,
  • uzyskania tzw. świadczenia postojowego,
  • zwolnienia ze składek na ubezpieczenie społeczne,
  • pożyczek dla mikroprzedsiębiorców;
 2. Przygotowanie dokumentów związanych z wdrożeniem wybranych rozwiązań, w szczególności:
  • odpowiedniego powołania i uregulowania działalności przedstawicieli pracowników (w przypadku braku związków zawodowych i niemożności skorzystania z obowiązujących już w spółce regulacji w tym względzie),
  • przygotowania alternatywnie, w zależności od Państwa potrzeb:
  • projektu porozumienia o zawieszeniu stosowania w całości lub w części przepisów prawa pracy, określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy,
  • projektu porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami,
  • projektu porozumienia określającego tryb i warunki wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego,
  • projektu porozumienia o obniżeniu wymiaru czasu pracy,
  • projektu porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy;
  • pomocy przy wypełnianiu wybranych wniosków przewidzianych w tarczy antykryzysowej, w tym przy wyjaśnianiu wątpliwości co do konkretnych stanów faktycznych i prawnych;
 3. Pomoc przy wdrażaniu nowych regulacji kodeksu spółek handlowych odnośnie wykorzystania przez organy spółek i wspólników środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub działania w formie pisemnej;
 4. Uregulowania w zakresie klauzuli siły wyższej w umowach cywilnoprawnych, celem ograniczenia ryzyka odpowiedzialności odszkodowawczej i z tytułu kar umownych, w związku z obiektywnymi utrudnieniami w realizacji zawartych umów;
 5. Analiza konkretnych postanowień umownych, m.in. w zakresie możliwości wypowiedzenia bądź rozwiązania danej umowy ze skutkiem natychmiastowym, w związku z aktualną sytuacją;
 6. Odpowiedzi na indywidualne pytania prawne, związane z aktualną sytuacją i interpretacją nowych uregulowań prawnych oraz wytycznych właściwych urzędów;
 7. Przygotowanie „regulaminu kryzysowego“ dla Spółki, celem ograniczenia ryzyka odpowiedzialności odszkodowawczej Spółki oraz osobistej odpowiedzialności Zarządu Spółki za ewentualne szkody, powstałe w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19.

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ABC Legal

(Kancelaria Śron & Łakomecki kancelaria prawnicza s.c.)

Joanna Śron | jsron@abcgroupce.com | +48 662 173 175

Partner | Radca prawny

Wojciech Łakomecki | wlakomecki@abcgroupce.com | +48 662 173 175

Partner | Radca prawny

www.abclegal.com.pl

 

WSPARCIE PODATKOWE

Doradztwo i pomoc w zakresie wykorzystania rozwiązań podatkowych wynikających zarówno ze szczególnych przepisów dotyczących tarczy antykryzysowej, jak i z przepisów dotychczasowych.

 1. Instrumenty podatkowe wynikające z tarczy antykryzysowej, m.in.:
  • brak obowiązku stosowania „ulgi na złe długi” w PIT i CIT przez dłużników
  • rezygnacja z uproszczonych zaliczek dla „małych podatników”, jeżeli ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.
  • wsteczne rozliczenie straty w CIT i PIT.
  • nowe zwolnienia w PIT.
  • doradztwo co do obszarów odroczonych w czasie m.in.:
   • CIT-8, IFT, ORD-U,
   • JPK_VAT, nowa matryca stawek VAT,
   • schematy podatkowe,
  • inne preferencje wynikające z tarczy, m.in. ulga B+R, IP Box, darowizny
 2. Instrumenty podatkowe wynikające z przepisów dotychczasowych, m.in.:
  • ulga na złe długi w CIT i VAT;
  • obniżanie stawek amortyzacyjnych;
  • rezygnacja z zaliczek uproszczonych także dla dużych podatników;
  • optymalizacja terminów zwrotu VAT.
  • ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych:
   • odroczenie terminu płatności podatku lub innego terminu podatkowego,
   • rozłożenie płatności podatkowych na raty,
   • odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowych,
   • całkowite lub częściowe umorzenie zaległości podatkowych.
  • wniosek o rozłożenie na raty lub odroczenie płatności składek ZUS.

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ABC Tax

(ABC Tax Sp. z o.o. i ABC Transfer Pricing Sp. z o.o.)

Tomasz Napierała | tnapierala@abctax.com.pl | +48 797 720 901

Partner | Doradca podatkowy

Michał Kubik | mkubik@abctax.com.pl | +48 797 720 902

Partner | Doradca podatkowy

 

Pobierz wersję PDF

Kliknij, żeby ocenić ten post!
Podziel się artykułem:

Komentarze

0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *