Podatek od przerzuconych dochodów
0 (0)

15.03.2024

Szanowni Państwo,

w rozliczeniu CIT za 2023 należy uwzględnić także przepisy o przerzuconych dochodach. Są one skomplikowane, a interpretacja niektórych przesłanek budzi wątpliwości.

 

Podatek od przerzuconych dochodów

 

Cel wprowadzenia przepisów

Celem wprowadzenia podatku od przerzuconych dochodów było przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania poprzez transfer dochodów do jurysdykcji o niskiej stawce opodatkowania.

Kto zapłaci podatek od przerzuconych dochodów?

Podatek dotyczy polskich rezydentów podatkowych – polskich spółek będących podatnikami CIT oraz spółek zagranicznych prowadzących działalność gospodarczą na terytorium RP poprzez zakład.

Katalog kosztów podlegających opodatkowaniu

Opodatkowaniem objęte są m.in. następujące koszty:

1) usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz usług o podobnym charakterze,

2) opłaty licencyjne,

3) przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika z tytułu pożyczek (…),

4) koszty finansowania dłużnego (…),

5) opłat i wynagrodzeń za przeniesienie funkcji, aktywów lub ryzyk

– jeżeli suma tych kosztów poniesionych w roku podatkowym na rzecz podmiotów powiązanych, stanowi co najmniej 3% sumy kosztów uzyskania przychodów poniesionych w 2023 r.

Katalog kosztów podlegających opodatkowaniu podatkiem od przerzuconych dochodów nie zmienił się w stosunku przepisów obowiązujących w 2022 r.

Wyłączenia

Opodatkowanie od przerzuconych dochodów nie wystąpi jeżeli ww. koszty zostały poniesione na rzecz podmiotu powiązanego podlegającego opodatkowaniu od całości swoich dochodów w UE lub EOG i który prowadzi tam istotną rzeczywistą działalność gospodarczą. W tym przypadku należy się upewnić, że ww. podmiot nie przekazuje dalej otrzymanej należności.

Warunki zapłaty podatku od przerzuconych dochodów po stronie spółki otrzymującej

W przypadku podmiotów spoza UE / EOG podatek od przerzuconych dochodów może wystąpić, jeżeli:

  1. przychód / dochód z ww. należności podlega opodatkowaniu stawką niższą niż 14,25%,
  2. podmiot powiązany uzyskuje od polskich spółek przychód z ww. należności, który stanowi co najmniej 50% przychodów,
  3. podmiot powiązany dokonuje transferu tej należności do innego podmiotu (co najmniej 10% przychodu o którym mowa w pkt. 2).

 

Przykład:

Spółka XYZ sp. z o.o. wypłaca na rzecz podmiotu powiązanego EFG należności z tytułu odsetek od pożyczki w wysokości 6 mln zł. 6 mln zł stanowi dla XYZ 8% KUP.

W kraju siedziby EFG odsetki opodatkowane są stawką 10% – warunek spełniony.

EFG osiągnęła przychód na poziomie 10 mln zł, co oznacza, iż uzyskane odsetki stanowią co najmniej 50% przychodów uzyskanych ogółem – warunek spełniony.

EFG wypłaca dywidendę w wysokości 2 mln zł, co oznacza, iż wartość dywidendy przypadająca na otrzymane z tytułu odsetek przychody przekracza 10% (60% dywidendy = 1,2 mln / 6 mln zł) – warunek spełniony.

Jeżeli podmiot powiązany nie spełni ww. warunków podatnik będzie zobowiązany do zbadania, czy nie dokonuje on transferu do innych podmiotów powiązanych, które będą spełniać te warunki – jest to istotna zmiana w stosunku do zasad obowiązujących w 2022 r.

Jak rozliczyć podatek od przerzuconych dochodów?

Podatek od przerzuconych dochodów rozlicza się w zeznaniu rocznym – załącznik CIT/PD.

Przerzuconych dochodów nie łączy się z innymi dochodami podatnika, co oznacza, iż podatnik będzie miał obowiązek zapłaty tego podatku nawet, gdy w 2023 r. osiągnie stratę podatkową.

Stawka podatku wynosi 19%.

Podatek od przerzuconych dochodów można obniżyć o wartość zapłaconego WHT, który został pobrany od ww. kosztów usług niematerialnych.

Jak możemy pomóc?

Zwracamy uwagę, iż ciężar udowodnienia, iż podatnik nie był zobowiązany do zapłaty podatku od przerzuconych dochodów spoczywa na podatniku.

Możemy Państwu pomóc w weryfikacji płatności i kontrahentów na potrzeby opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów, a także przygotować oświadczenia dotyczące warunków opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów.

 

Dodatkowo rekomendujemy również wdrożenie procedury dotyczącej podatku od przerzuconych dochodów.

 

Pobierz wersję PDF

Kliknij, żeby ocenić ten post!
Podziel się artykułem:

Komentarze

0