Tarcza antykryzysowa – aspekty podatkowe – stan na 3.04.
0 (0)

03.04.2020

Szanowni Państwo,

ustawa o tzw. tarczy antykryzysowej została uchwalona. Przedstawiamy główne rozwiązania wynikające z tej ustawy oraz aktów wykonawczych wydanych w związku z zaistniałą sytuacją kryzysową.

 

Rozwiązania wynikające z aktów wykonawczych:

 1. Termin na złożenie CIT-8 odroczony do 31.05. (Rozporządzenie MF opublikowane w Dz.U.).
 2. Termin na złożenie MDR-3 w zakresie CIT tym samym również został odroczony do 31.05.
 3. Odroczenie o 2 miesiące terminu na złożenie ITF-2R oraz ORD-U (Rozporządzenie MF opublikowane w Dz.U.)
 4. Odroczenie o 3 miesiące terminu na sporządzenie, zatwierdzenie i przekazanie sprawozdań lub informacji, o których mowa w ustawie o rachunkowości, w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (Rozporządzenie MF opublikowane w Dz. U.).

Nie ma zmiany terminu składania powiadomienia CBC-P (składane przez podmioty wchodzące w skład grupy, której skonsolidowane przychody przekroczyły 3,25 mld PLN  lub 750 mln EUR).

Główne rozwiązania podatkowe wynikające z ustawy o tzw. tarczy antykryzysowej (dostępna tutaj):

 1. Odroczenie wejścia w życie struktury JPK_V7M dla tzw. „dużych” przedsiębiorców z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r.
 2. Odroczenie wejścia w życie tzw. nowej matrycy stawek VAT z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r.
 3. Odroczenie przekazania przez płatników zaliczek na PIT od wynagrodzeń pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. do 1 czerwca 2020 r., jeżeli płatnicy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.
 4. Brak obowiązku stosowania „ulgi na złe długi” w PIT i CIT przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy przez dłużników, pod warunkiem, że podatnik poniósł w danym miesiącu negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 i przychody uzyskane w tym okresie spadną o co najmniej 50% w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2019 r.
 5. Możliwość rezygnacji z uproszczonych zaliczek w 2020 r. dla „małych podatników”, jeżeli ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.
 6. Zwolnienie z obowiązku opłacania nieopłaconych składek ZUS należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. dla:
  • płatników składek, którzy na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed 1 lutego 2020 r.
  • osób prowadzących działalność gospodarczą, opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli prowadziły działalność przed 1 lutego 2020 r. i przychód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie przekroczył 15.681 zł.

Dodatkowe rozwiązania wynikające z ww. ustawy:

 1. Możliwość rozliczania w PIT i CIT strat podatkowych poniesionych z powodu COVID-19 (do 5 mln zł) w 2020 r. z dochodem z roku 2019 (tzw. wsteczne rozliczenie) – jeżeli przychody osiągnięte w 2020 r. spadną o co najmniej 50% w stosunku do przychodów osiągniętych w 2019 r.
 2. Możliwość odliczenia w PIT i CIT darowizn przekazanych od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19. W przypadku darowizny przekazanej:
  • do 30 kwietnia 2020 r.– odliczeniu podlega 200% wartości darowizny;
  • w maju 2020 r. – odliczeniu podlega 150% wartości darowizny;
  • od 1 czerwca 2020 r. do 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega wartość darowizny.
 3. Zawieszenie terminów raportowania schematów podatkowych w okresie od 31 marca 2020 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2020 r.
 4. Przedłużenie terminu zawiadomienia w przypadku zapłaty należności na rachunek spoza wykazu podatników VAT (tzw. „biała lista”) do 14 dni od dnia zlecenia przelewu (w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19).
 5. Rezygnacja z opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty / odroczenia terminu płatności podatków i zaległości podatkowych, będących dochodem budżetu państwa (na wniosek złożony w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego / stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 albo w okresie 30 dni po ich odwołaniu).
 6. Możliwość wprowadzenia przez gminy za część roku 2020 zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 oraz przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. (nie dłużej niż do 30 września 2020 r.).
 7. Przedłużenie o 3 miesiące terminów na wydanie interpretacji indywidualnej w przypadku wniosków złożonych i nierozpatrzonych do dnia wejścia w życie tzw. tarczy antykryzysowej (tj. do 31.03.2020 r.) oraz złożonych od dnia wejścia jej w życie do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego / stanu epidemii.
 8. „Przedłużenie” terminu do złożenia zeznania za 2019 r. w PIT do 31 maja 2020 r. (złożenie zeznania po terminie, ale do 31 maja 2020 r. będzie równoznaczne ze złożeniem tzw. czynnego żalu bez stosowania sankcji z KKS).
 9. Wstrzymanie rozpoczęcia oraz zawieszenie w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID biegu terminów procesowych i sądowych w m.in.: postępowaniach sądowych, w tym sądowo-administracyjnych, postępowaniach egzekucyjnych, postępowaniach karnych skarbowych, postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej, kontrolach celno-skarbowych.
 10. Zwiększenie limitów dla niektórych zwolnień przedmiotowych w PIT w 2020 r. i/lub 2021 r. (m.in. podwyższenie limitu zwolnienia dla świadczeń z ZFŚS z 1000 zł do 2000 zł).
 11. Zwolnienie z PIT świadczenia postojowego otrzymanego w 2020 r.
 12. Możliwość dokonywania jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 i wprowadzone do ewidencji ŚTWNiP w 2020 r.
 13. Zmiana obligatoryjnego nakładania kary pieniężnej 500 zł za każdy błąd w nowym JPK_VAT na karę fakultatywną.
 14. Możliwość wystawiania i przesyłania e-paragonów z tzw. „kas online” za zgodą nabywcy i w sposób z nim uzgodniony.

Wsparcie pieniężne wynikające z tarczy antykryzysowej:

 1. Świadczenie postojowe – samozatrudnieni, osoby pracujące na umowach zleceniach oraz umowach o dzieło mogą otrzymać (w przypadku spadku zleceń) wsparcie w wysokości do 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r.;
 2. Dla „mikroprzedsiębiorców” niskooprocentowana jednorazowa pożyczka do 5 tys. PLN z powiatowego urzędu pracy (ze środków Funduszu Pracy); okres spłaty nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z okresem karencji w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy; możliwość wystąpienia z wnioskiem o umorzenie pożyczki z odsetkami.

Jak zoptymalizować podatki na bazie dotychczasowych przepisów?

W świetle obecnej sytuacji bardzo ważne dla Państwa będzie utrzymanie cash-flow, m.in. poprzez optymalizację obciążeń podatkowych. W tym celu można skorzystać z rozwiązań istniejących już w przepisach, m.in.:

 1. Korzystanie z ulgi na złe długi w VAT.
 2. Korzystanie z nowej ulgi na złe długi w CIT.
 3. Obniżanie stawek amortyzacyjnych.
 4. Możliwość „wyjścia” z zaliczek uproszczonych (także dla dużych podatników).
 5. Optymalizacja terminów zwrotu VAT.
 6. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych (wynikające z Ordynacji Podatkowej):
  • odroczenie terminu płatności podatku lub innego terminu podatkowego,
  • rozłożenie płatności podatkowych na raty,
  • odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowych,
  • całkowite lub częściowe umorzenie zaległości podatkowych.
 7. Wniosek o rozłożenie na raty lub odroczenie płatności składek ZUS.
 8. Przeprowadzenie restrukturyzacji przez Grupy Kapitałowe – połączenie i uproszczenie struktur grupy oraz generowanych kosztów.
 9. Wykorzystanie możliwości wynikających ze zmianą podatkowych okresów rozliczeniowych, np. wydłużenie roku podatkowego.
 10. Ulga B+R, Ulga IP Box.

 

W czym możemy Państwu pomóc?

Przedstawione powyżej rozwiązania mogą Państwu pomóc zachować płynność finansową w czasie kryzysu. Oferujemy Państwu pomoc w tym zakresie, która polega m.in. na:

 • indywidualnej analizie proponowanych rozwiązań antykryzysowych w kontekście specyfiki Państwa działalności i biznesu,
 • bieżącym wsparciu w zakresie składnia wniosków oraz innych pism urzędowych niezbędnych do skorzystania z ww. „narzędzi antykryzysowych”,
 • przeprowadzeniu audytu (przeglądu podatkowego) pod katem możliwości skorzystania z dostępnych ulg i preferencji podatkowych,
 • przeprowadzeniu analiz cen transferowych mających na celu porównanie warunków kontrolowanych do dynamicznie mieniących się warunków rynkowych.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani szerszymi informacjami w tym zakresie lub naszym wsparciem, jesteśmy do Państwa dyspozycji – biuro@abctax.com.pl .

Pobierz wersję PDF

 

Kliknij, żeby ocenić ten post!
Podziel się artykułem:

Komentarze

0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *