ABC KSeF Point #11
0 (0)

04.04.2024

Czy z faktury wystawionej poza KSeF można odliczyć VAT?

 

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił w interpretacji indywidualnej z 21 marca 2024 r. (nr 0112-KDIL1-3.4012.3.2024.2.KK), że podatnicy będą mogli odliczyć podatek naliczony z faktur wystawionych bez użycia KSeF, o ile zakupione towary lub usługi posłużą do wykonywania czynności opodatkowanych.

O interpretację indywidualną wystąpiła spółka będąca centrum usług wspólnych, która świadczy kompleksowe usługi wsparcia podstawowej działalności gospodarczej na rzecz spółek powiązanych. Prowadzona przez Wnioskodawcę działalność gospodarcza wiąże się z koniecznością nabywania szeregu towarów i usług.

Podatnik zapytał organ, czy po wejściu w życie obligatoryjnego KSeF będzie mu przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego wynikającego z faktur zakupowych wystawionych – wbrew obowiązkowi – bez użycia KSeF.

Zdaniem podatnika, przepisy ustawy o VAT nie przewidują sankcji dla nabywcy w postaci zakazu odliczenia podatku naliczonego w sytuacji, gdy faktura, wbrew obowiązkowi, wystawiona zostanie bez użycia Krajowego Systemu e-Faktur i w konsekwencji otrzymana przez niego poza KSeF. Wnioskodawca wskazał również, że żaden przepis nie nakazuje nabywcy dokonywania jakiejkolwiek weryfikacji zasadności wystawienia przez sprzedającego faktury w danej postaci, np. pod kątem posiadania przez niego stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, czy zaistnienia innych niż awaria okoliczności uniemożliwiających wystawienie faktury bez użycia KSeF. Sankcje za wystawienie faktury poza KSeF ponosi tylko sprzedawca, który uchybia temu obowiązkowi.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przyznał rację wnioskodawcy. Organ interpretacyjny zgodził się, że kupujący będzie mógł odliczyć podatek, jeśli faktura wystawiona bez użycia KSeF potwierdzi rzeczywiste transakcje handlowe między podmiotami i spełnione zostaną inne warunki uzasadniające istnienie prawa do odliczenia.

Jest to niewątpliwie korzystne dla podatników stanowisko.

Warto przypomnieć, że projektując przepisy w zakresie KSeF zakładano, że dokument wystawiony poza systemem nie będzie w ogóle traktowany jako faktura VAT (projektowany art. 106ga ust. 5 ustawy o VAT). Sytuacja ta, z punktu widzenia nabywcy, prowadziłaby do braku możliwości odliczenia podatku VAT wynikającego z takiego dokumentu. Jednakże w trakcie procesu legislacyjnego zrezygnowano z tego zapisu.

Usunięcie wskazanego przepisu nie spowodowało jednak wprowadzenia innych zapisów do ustawy o VAT (potwierdzających możliwość odliczenia VAT z faktur wystawionych poza systemem). Dlatego też, na gruncie obecnie obowiązujących przepisów nie ma pewności co do prawa do odliczenia VAT naliczonego z faktury wystawionej – wbrew obowiązkowi – poza KSeF. Wydana interpretacja pozwala wierzyć, że organy podatkowe nie będą przyjmować negatywnego dla podatników stanowiska i kwestionować prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur wystawionych poza KSeF.

Pobierz wersję PDF

 

Kliknij, żeby ocenić ten post!
Podziel się artykułem:

Komentarze

0