Wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy Zmiany w VAT w ramach „quick fixes” – Alert podatkowy 11/2019
0 (0)

01.10.2019

01.01.2020 r. wejdzie w życie szereg istotnych zmian w zakresie opodatkowania VAT wewnątrzwspólnotowego obrotu towarowego. Dotyczą one następujących zagadnień:

 • opodatkowanie dostaw do magazynów typu call-off stock,
 • warunki zastosowania stawki 0% w WDT,
 • dokumentowanie WDT,
 • transakcje łańcuchowe.

Szczegóły tutaj.

Zmiany wynikają z dyrektywy zmieniającej dyrektywę VAT (dostępna tutaj) oraz 2 rozporządzeń wykonawczych (dostępne tutaj i tutaj). Zmiana dyrektywy VAT wymaga nowelizacji przepisów polskiej ustawy o VAT. Projekt w tym zakresie został już opublikowany (dostępny tutaj). Przepisy rozporządzeń wykonawczych będą stosowane bezpośrednio.

Magazyn typu call-off stock

Obecnie funkcjonujący w ustawie o VAT magazyn konsygnacyjny zostanie zastąpiony procedurą magazynu typu call-off stock. Zmiany mają na celu ujednolicenie zasad, na jakich stosowane jest to uproszczenie we wszystkich krajach UE. Jedną z  kluczowych zmian jest możliwość objęcia tą procedurą wszystkich towarów, w tym również przeznaczonych na cele handlowe (obecnie tylko towary przeznaczone do działalności produkcyjnej i usługowej).

Warunki zastosowania stawki 0% w WDT

Projekt zmiany ustawy o VAT przewiduje zmiany w  zakresie warunków stosowania stawki 0% dla WDT. Zastosowanie tej stawki będzie możliwe, jeżeli:

 • nabywca poda dostawcy swój właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych,
 • dostawca złoży prawidłową informację podsumowującą VAT-UE.

Istniejący obecnie w ustawie o VAT wymóg posiadania przez nabywcę ważnego numeru identyfikacyjnego dostawcy, zgodnie z orzecznictwem TSUE, stanowi jedynie przesłankę formalną, której brak nie pozwala kwestionować zastosowania stawki 0%. Dwa nowe wymogi stanowić będą przesłanki materialne, bez których spełnienia zastosowanie stawki 0%, co do zasady, nie będzie możliwe.

Dokumentowanie WDT

Jedno z przyjętych przez Radę UE rozporządzeń wykonawczych wprowadza alternatywny (obok obecnie funkcjonującego) sposób wykazania, że doszło do WDT, a w konsekwencji możliwe jest zastosowanie stawki 0%.

Po zmianie będzie przyjmowane domniemanie, że nastąpiło przemieszczenie towaru w ramach WDT, jeżeli sprzedający będzie w posiadaniu określonych dowodów.

Domniemanie to będzie mogło jednak być obalone przez organ podatkowy poprzez przedstawienie dowodów świadczących o tym, że w rzeczywistości nie nastąpiło przemieszczenie towarów. W takim przypadku nie będzie możliwe zastosowanie stawki 0% dla WDT.

Co jednak istotne niespełnienie warunków domniemania nie oznacza automatycznie, że stawka 0% nie będzie miała zastosowania. W takiej sytuacji dostawca będzie mógł udowodnić w inny sposób, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy o VAT, że warunki zastosowania stawki 0% zostały spełnione.

W przypadku wysyłki lub transportu towaru przez sprzedającego (lub podmiot trzeci działający na jego rzecz) będzie się domniemywać, że nastąpiło przemieszczenie towaru, jeśli sprzedawca będzie w posiadaniu:

 • co najmniej dwóch niebędących ze sobą w sprzeczności dowodów z I grupy, wydanych przez dwie różne strony, które są niezależne od siebie nawzajem, od sprzedawcy i od nabywcy albo
 • jakichkolwiek pojedynczych dowodów z I grupy wraz z jakimikolwiek pojedynczymi niebędącymi ze sobą w sprzeczności dowodami z II grupy, które zostały wydane przez dwie różne strony, które są niezależne od siebie nawzajem, od sprzedawcy i od nabywcy.

Dodatkowo w przypadku transportu towaru przez nabywcę (lub podmiot trzeci działający na jego rzecz), oprócz wskazanych wyżej dowodów, sprzedający będzie musiał posiadać pisemne oświadczenie nabywcy potwierdzające, że towary zostały przez niego wysłane lub przetransportowane oraz wskazujące państwo członkowskie przeznaczenia towarów. Oświadczenie będzie musiało być dostarczone sprzedawcy do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła dostawa.

I grupa dowodów obejmuje dokumenty odnoszące się do wysyłki lub transportu towarów, takie jak:

 • podpisany list przewozowy CMR,
 • konosament,
 • faktura za towarowy przewóz lotniczy lub faktura od przewoźnika towarów.

Do II grupy dowodów zaliczane są:

 • polisa ubezpieczeniowa w odniesieniu do wysyłki lub transportu towarów lub dokumenty bankowe, potwierdzające zapłatę za wysyłkę lub transport towarów;
 • dokumenty urzędowe wydane przez organ władzy publicznej, np. notariusza, potwierdzające przybycie towarów do państwa członkowskiego przeznaczenia;
 • poświadczenie odbioru wystawione przez prowadzącego magazyn w państwie członkowskim przeznaczenia, potwierdzające składowanie towarów w tym państwie członkowskim.

Transakcje łańcuchowe

Wprowadzane do ustawy o VAT zmiany przewidują ujednolicenie zasad rozliczania wewnątrzwspólnotowych transakcji łańcuchowych poprzez ustanowienie zasady, zgodnie z którą wysyłka lub transport towaru mają być przyporządkowane wyłącznie dostawie dokonanej do podmiotu pośredniczącego. Wyjątek będzie dotyczył sytuacji, gdy podmiot pośredniczący posłuży się numerem identyfikacyjnym nadanym mu przez państwo członkowskie, z którego towar jest wysyłany lub transportowany. W takim przypadku wysyłkę lub transport przypisuje się wyłącznie do dostawy towaru dokonanej przez ten podmiot.

W czym możemy pomóc

W kontekście planowanych zmian rekomendujemy przegląd sposobu dokumentowania przez Państwa WDT oraz warunków, na jakich uczestniczycie Państwo w wewnątrzwspólnotowych dostawach łańcuchowych. Możemy w tym Państwu pomóc.

Kliknij, żeby ocenić ten post!
Podziel się artykułem:

Komentarze

0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *