Zmiany właściwości urzędów skarbowych od 1 stycznia 2021 r.
0 (0)

23.12.2020

 

Od 1 stycznia 2021 r. dla dużej części podatników zmieni się właściwość Urzędu Skarbowego. Zmiany te wywołują skutki także na gruncie składanych deklaracji oraz prowadzonych postępowań administracyjnych.

Zmiany wdrażane są przez nowelizacje rozporządzeń:

 1. Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu, do których zadania wykonywane są przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo – projekt rozporządzenia na stronie Rządowego Procesu Legislacyjnego (link);
 2. Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych – projekt rozporządzenia na stronie Rządowego Procesu Legislacyjnego (link).

 

Urząd Skarbowy dla największych podatników (przychody/obrót powyżej 50 mln EUR).

Rolę US dla największych podmiotów przejmie I Mazowiecki US. Będzie to urząd o zasięgu ogólnopolskim. Swoim działaniem obejmie on:

 • Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których przychód/obrót netto przekroczył 50 mln EUR (z wyłączeniem spółek cywilnych)
 • Podatkowe grupy kapitałowe i spółki wchodzące w ich skład (niezależnie od przychodu/obrotu)
 • NBP, banki państwowe i krajowe w formie spółek akcyjnych i banki hipoteczne
 • Spółki publiczne, które mają siedzibę na terytorium Polski
 • Krajowe zakłady ubezpieczeń i reasekuracji

 

Urząd Skarbowy do obsługi dużych podatników (przychody / obrót od 3 do 50 mln EUR).

Utworzone zostało 19 Wyspecjalizowanych Urzędów Skarbowych (WUS). Działaniem WUS zostaną objęte:

 • Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których przychód/obrót netto wynosi od 3 do 50 mln EUR (z wyłączeniem spółek cywilnych)
 • Przedsiębiorcy zagraniczni (>= 3 mln EUR)
 • Uczelnie i samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (>= 3 mln EUR)
 • Oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, niebędących osobami fizycznymi
 • Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST)
 • SKOK, banki spółdzielcze

 

Podatek u źródła

Obsługa zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych pobranego od nierezydentów przez płatników tego podatku (podatek u źródła / WHT) będzie odbywała się przez Lubelski US w Lublinie.

Obsługa zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych będzie odbywała się według właściwości US sprzed 1. stycznia 2021 r.

 

Powrót podmiotów z kapitałem zagranicznym do „zwykłych” US

Od 1 stycznia 2021 r. podmioty z kapitałem zagranicznym znajdą się pod „opieką” zwykłych US. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której podmiot taki klasyfikuje się do podlegania pod WUS.

 

Wyspecjalizowane urzędy nie rozliczą wszystkich podatków

We wszystkich wyspecjalizowanych urzędach skarbowych (w tym o zasięgu krajowym), tak jak w obecnym stanie prawnym, nie będą rozliczani podatnicy i płatnicy w zakresie:

 • Podatku akcyzowego,
 • Podatku od gier,
 • Podatku od wydobycia niektórych kopalin.

 

Ustalenie właściwego US

Sposób weryfikacji przychodu/obrotu (progi):

 1. W pierwszej kolejności podatnicy ustają swoje przychody/obroty na podstawie sprawozdania finansowego,
 2. Jeżeli nie jesteśmy zobowiązani do składania SF, ww. progi ustalamy na podstawie zeznania CIT,
 3. Progi mogą być ustalone na podstawie deklaracji VAT, jeżeli podatnik wbrew obowiązkowi nie sporządza sprawozdania finansowego oraz nie jest zobowiązany do złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (straty),
 4. Z wyjaśnień MF wynika, że podmioty zagraniczne zarejestrowane na VAT w Polsce będą kwalifikowane do US na podstawie obrotów netto z deklaracji VAT.

Przychód należy ustalić na podstawie danych za 2019 r. Jeżeli rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy, to zaliczenie następuje na podstawie danych za ostatni rok podatkowy, który zakończył się nie później niż w 2019 r.

 

Przychód/obrót przeliczamy według kursu ogłoszonego przez NBP z ostatniego dnia roku podatkowego.

Co istotne spadek dochodów poniżej progu w jednym roku nie powoduje zmiany właściwości US. Zgodnie z projektem rozporządzenia wyłączenie następuje na podstawie dwóch kolejnych lat podatkowych, w których nie został spełniony warunek.

 

Deklaracje i postępowania

Zmiana właściwości US wywołuje szereg obowiązków oraz wątpliwości dotyczących składanych deklaracji. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez MF:

 1. W związku ze zmianą właściwości od 1 stycznia 2021 r., podatnicy nie są zobowiązani do składania zawiadomienia o zmianie US,
 2. Zmiana właściwości US, która nastąpi po 1 stycznia 2021 nie powoduje konieczności składania VAT-R,
 3. Organem właściwym dla postępowania oraz kontroli jest ten, który ją zainicjował (np. kontrola rozpoczęta przed 2021, a trwająca w 2021)
 4. Deklaracje CIT za rok 2020 składamy do US właściwego po 1 stycznia 2021 r.,
 5. JPK za grudzień lub IV kwartał składamy do US właściwego po 1 stycznia 2021 r.,
 6. PIT składane przez płatnika składamy do US właściwego po 1 stycznia 2021 r.,
 7. Korekty sporządzone po 31 grudnia składamy do US właściwego po 1 stycznia 2021 niezależnie od okresu, którego dotyczą. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy korekta wynika z przeprowadzonej kontroli, wówczas ten urząd, który kontrole rozpoczął.
 8. Wniosek o zwrot VAT złożony przed 1 stycznia 2021, jeżeli urzędowi nie minął termin to zwrot zostanie dokonany przez US właściwy po 1 stycznia 2021 r.
 9. Niezrealizowane wnioski o stwierdzenie nadpłaty złożone przed 1 stycznia 2021 r. będą rozpatrywane przez organ właściwy w dniu złożenia wniosku
 10. Postępowania podatkowe WHT od osób prawnych, które zostały rozpoczęte i niezakończone przez US właściwe przed 1 stycznia 2021, kontynuują urzędy właściwe przed zmianą.
 11. Niezrealizowane wnioski o wydanie opinii w stosowaniu zwolnienia z WHT, które zostały złożone przed 1 stycznia 2021 r., zostaną rozpatrzone przez organ, do którego zostały złożone
 12. Postępowania karne skarbowe prowadzone przed 1.01.2021 będą kontynuowane przez organ właściwy przed zmianą
 13. Wierzycielem zaległości wynikających z deklaracji złożonych przed 1 stycznia 2021 r. będzie organ właściwy przed zmianą
 14. Kasy rejestrujące – niezrealizowane wnioski o rejestrację, które wpłynęły przed zmianą, będą rozpatrywane przez urząd właściwy po zmianie

 

___

Pobierz wersję PDF

W przypadku zainteresowania zagadnieniem, zapraszamy do kontaktu biuro@abctax.com.pl

Nie zapomnij sprawdzić, co słychać na naszym Facebooku i Linkedinie!

Facebook                Linkedin

Kliknij, żeby ocenić ten post!
Podziel się artykułem:

Komentarze

1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *