Dokumentacja podatkowa

Przepisy wymagają, aby podmioty powiązane sporządzały dokumentację podatkową. Jej odpowiednie przygotowanie zabezpiecza przed obciążeniem karną stawką podatku oraz pomaga w uzasadnieniu poszczególnych transakcji i ich rynkowości. Jak możemy Państwu pomóc w tym obszarze?

Czytaj więcej

Benchmarking

Benchmarking to nie tylko wymóg formalny, ale zarazem sposób na ograniczenie ryzyka kwestionowania transakcji przez organy podatkowe. Na czym polega?

Czytaj więcej

Master File i polityka cen transferowych

Jeśli należą Państwo do grupy podmiotów powiązanych, dla której sporządzane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe, a skonsolidowane przychody grupy przekraczają 200 mln zł, to muszą Państwo posiadać grupową dokumentację cen transferowych – tzw. Master File. Jak możemy Państwu pomóc w wypełnieniu tego obowiązku?

Czytaj więcej

Dokumentacja usług niematerialnych

Coraz częściej zdarza się, że organy podatkowe kwestionują usługi niematerialne wykazane w kosztach uzyskania przychodów firmy. Co możemy zrobić dla Państwa, żeby uniknąć takich sytuacji?

Czytaj więcej

Dokumentowanie transakcji rajowych

Transakcje z podmiotami mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w jednym z krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową także podlegają przepisom z zakresu cen transferowych i powodują obowiązki dokumentacyjne. W jakich przypadkach będą Państwo im podlegać i jak możemy Państwu pomóc w tym zakresie?

Czytaj więcej

Sprawozdawczość TP (TPR, CBC)

Obok obowiązków dokumentacyjnych, podatnicy zobligowani są również do wypełnienia ciążących na nich obowiązków sprawozdawczych. Etap ten wymaga przygotowania i złożenia stosownych formularzy (m.in. formularz TPR, a w szczególnych przypadkach raportowanie CbC). Jak możemy Państwa wesprzeć w tym zakresie?

Czytaj więcej

Dokumentacja podatkowa          Wysyłam zapytanie

Jeśli zawierają Państwo transakcje z podmiotami powiązanymi, w określonych sytuacjach powinni Państwo sporządzać dokumentację cen transferowych. Przepisy podatkowe wskazują obligatoryjne elementy, jakie musi ona zawierać. Pomożemy Państwu w ich przygotowaniu – dzięki współpracy z naszymi specjalistami cały ten proces przebiegnie szybko i sprawnie, a zastosowana przez nas metodologia pozwoli na uporządkowanie obszaru związanego z cenami transferowymi w Państwa firmie oraz ograniczy ryzyko kwestionowania cen i oszacowania dochodu. Co możemy zagwarantować Państwu w tym zakresie?

  • weryfikację, czy i dla których transakcji muszą Państwo sporządzać dokumentację
  • opracowanie dokumentacji podatkowych dla transakcji z podmiotami powiązanymi
  • weryfikację sporządzonych przez Państwa dokumentacji cen transferowych i przeprowadzenie jej audytu podatkowego
  • dostosowanie do polskich wymogów dokumentacji podatkowych przygotowanych na poziomie międzynarodowym
  • przygotowanie pism do kierownictwa Państwa firm z uwagami i sugestiami odnośnie obszaru cen transferowych – to rzadko spotykana praktyka, ale wielokrotnie przekonaliśmy się, że ułatwia naszym Klientom dokumentowanie przyszłych transakcji

Krok 1

Przekazują nam Państwo swoje zestawienia, a my na ich podstawie identyfikujemy transakcje, które wymagają udokumentowania oraz przesyłamy do Państwa listę kwestii do omówienia i dokumentów, które muszą nam Państwo udostępnić do dalszej pracy.

Krok 2

Podczas spotkania lub telekonferencji omawiamy niezbędne kwestie z osobami odpowiedzialnymi za poszczególne transakcje.

Krok 3

Przygotowujemy projekty dokumentacji i przekazujemy je Państwu do weryfikacji.

Krok 4

Omawiamy Państwa ewentualne uwagi i tworzymy ostateczne wersje dokumentacji.

Benchmarking          Wysyłam zapytanie

Analiza porównawcza jest obowiązkowym elementem każdej dokumentacji cen transferowych. Ze względu na to, że organy podatkowe są uprawnione do szacowania cen i dochodu podatników, może być ona również cennym narzędziem do ich uzasadnienia, a tym samym służyć ograniczaniu ryzyka podatkowego i pomóc w określeniu przedziału cen bądź marż w transakcjach między podmiotami niepowiązanymi. Przeprowadzany przez nas benchmarking opiera się na metodach statystycznych oraz rynkowych danych finansowych. Realizujemy go zgodnie z metodologią określoną przez wytyczne OECD w sprawie cen transferowych oraz przepisami wydanymi przez ministra właściwego do spraw finansów.

 

Krok 1

Omawiamy Państwa potrzeby, a następnie analizujemy dokładnie specyfikę Państwa działalności i branży i identyfikujemy podmioty prowadzące działalność porównywalną do wskazanej przez Państwa.

Krok 2

Z renomowanych baz pozyskujemy niezbędne dane o porównywalnych podmiotach i wybieramy, które z nich przeanalizujemy, żeby nasz benchmarking miał dla Państwa jak największą wartość praktyczną.

Krok 3

Wnikliwie analizujemy wyniki finansowe wybranych podmiotów. Uwzględniamy między innymi kalkulację przedziału międzykwartylowego.

Krok 4

Podsumowanie naszych analiz oraz praktyczne wnioski przedstawiamy Państwu w raporcie.

Master File i polityka cen transferowych          Wysyłam zapytanie

Jeśli są Państwo polską spółką dominującą w grupie kapitałowej to muszą Państwo przygotować informacje o grupie tzw. Master File . Jeżeli natomiast są Państwo częścią zagranicznej grupy kapitałowej, taki dokument powinni Państwo otrzymać z grupy. Jednakże często zdarza się, że Master File nie jest dostarczany albo jego zawartość nie pokrywa się z polskimi wymogami. Konieczne może być zatem przygotowanie własnej wersji tej dokumentacji, co wymaga dużo czasu, pracy, a przede wszystkim specjalistycznej wiedzy, w czym możemy Państwu pomóc.

Krok 1

Przesyłamy do Państwa listę wymaganych dokumentów i informacji niezbędnych do sporządzenia Master File. Weryfikujemy również, czy dokument taki powstał na poziomie centrali grupy, a jeśli tak, to czy możliwe jest jego przekazanie Spółce.

Krok 2

Spotykamy się z Państwem lub wskazanymi przedstawicielami spółek z grupy, aby zdobyć wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia procesu.

Krok 3

Państwo lub poszczególne podmioty z grupy przesyłają nam niezbędne dokumenty i informacje; my je gromadzimy i analizujemy, a w przypadku grupowego Master File weryfikujemy, czy zawiera wszystkie wymagane elementy.

Krok 4

Na bazie otrzymanych informacji sporządzamy dla Państwa projekt Master File i przekazujemy go Państwu. Omawiamy Państwa ewentualne uwagi i przygotowujemy ostateczną wersję dokumentacji grupowej.

Dokumentacja usług niematerialnych          Wysyłam zapytanie

Usługi niematerialne są relatywnie bardziej „wrażliwe” podatkowo niż transakcje towarowe, dlatego wspieramy naszych Klientów w niełatwym zadaniu zbierania dokumentacji potwierdzającej ich wykonanie i mającej na celu obronę podatnika, czyli sporządzaniu tzw. defence file. To istotne, ponieważ w niektórych przypadkach organy podatkowe dążą do zakwalifikowania wydatków na przykład na usługi zarządcze jako niestanowiących kosztów uzyskania przychodu. Tymczasem, bardzo często zdarza się, że takie dowody istnieją, tylko są rozsiane po firmie, ponieważ często w realizacji poszczególnych zadań uczestniczy wiele osób, w dodatku nie tylko z działu księgowości. Razem skutecznie odeprzemy argumentację, że dane działania nie zostały w rzeczywistości wykonane lub nie były związane z Państwa przychodami. Co zapewniamy w ramach opracowania defence file?

  • identyfikację i zebranie dokumentów, które uzasadniają zakwalifikowanie wydatków na nabycie usług niematerialnych jako kosztów uzyskania przychodów
  • przeprowadzenie rozmów z personelem spółki w celu zidentyfikowania korzyści płynących z poszczególnych usług
  • uświadomienie osobom spoza działu finansów i księgowości, a będącym bezpośrednimi odbiorcami usług niematerialnych, wagi, jaką należy przykładać do zbierania dowodów ich wykonania
 

Krok 1

Kontaktują się Państwo z nami telefonicznie lub mailowo i zgłaszają potrzebę udokumentowania wykonania usługi niematerialnej.

Krok 2

Przyjeżdżamy do Państwa siedziby, żeby wspólnie zidentyfikować i przeanalizować materiały Państwa spółki. Podczas tej wizyty rozmawiamy również z Państwa pracownikami.

Krok 3

Opracowujemy dla Państwa zestawienie dowodów wykonania usług niematerialnych oraz informację o korzyściach, które spółka uzyskała dzięki ich nabyciu.

Krok 4

Omawiamy Państwa ewentualne uwagi i przygotowujemy ostateczną wersję defence file.

Dokumentowanie transakcji rajowych         Wysyłam zapytanie

Od 2021 roku obowiązkiem dokumentacyjnym objęte są wszystkie transakcje realizowane z podmiotem rajowym o wartości przekraczającej rocznie:

  • 2,5 mln PLN w przypadku transakcji finansowej,
  • 0,5 mln PLN w przypadku innej transakcji.

Obowiązek ten występuje zarówno dla transakcji kontrolowanych, a więc realizowanych z podmiotami powiązanymi, jak i dla transakcji zawieranych z podmiotami niepowiązanymi.

Najczęściej spotykane transakcje rajowe realizowane są z podmiotami m.in. z Hong Kongu, Panamy czy Monako.

Biorąc pod uwagę, że przepisy w zakresie transakcji z rajami podatkowymi zmieniały się na przestrzeni ostatnich lat, proponujemy Państwu weryfikację czy wszystkie obowiązki zostały poprawnie zidentyfikowane także za poprzednie lata.

Mając na uwadze zróżnicowane potrzeby naszych Klientów gwarantujemy indywidualne podejście do każdego przypadku, oferując opracowanie dokumentacji cen transferowych zgodne z wymogami prawa podatkowego.

 

Krok 1

Przekazują nam Państwo swoje zestawienia, a my na ich podstawie
identyfikujemy transakcje, które wymagają udokumentowania oraz przesyłamy do Państwa listę kwestii do omówienia i dokumentów, które muszą nam Państwo udostępnić do dalszej pracy.

Krok 2

Podczas spotkania lub telekonferencji omawiamy niezbędne kwestie z osobami
odpowiedzialnymi za poszczególne transakcje.

Krok 3

Przygotowujemy projekty dokumentacji, z uwzględnieniem dodatkowych elementów, jakie musi zawierać dokumentacja dla transakcji realizowanych z rajami podatkowymi.

Krok 4

Omawiamy Państwa ewentualne uwagi i tworzymy ostateczne wersje dokumentacji.

Sprawozdawczość TP (TPR, CBC)    Wysyłam zapytanie

Do sporządzenia informacji o cenach transferowych (TPR) zobowiązane są zarówno podmioty powiązane zobowiązane do sporządzenia dokumentacji podatkowej, jak i podmioty, korzystające ze zwolnienia z obowiązku sporządzenia dokumentacji. Obowiązek ten dotyczy także transakcji realizowanych z podmiotami niepowiązanymi z tzw. rajów podatkowych.

Warto także zwrócić uwagę na raportowanie CbC (country-by-country report), które dotyczy największych podmiotów i ich grup kapitałowych.

Naszym Klientom oferujemy kompleksową pomoc w wypełnianiu formularzy TPR i CbC, jak również weryfikację już sporządzonych formularzy.

 

Krok 1

Pomożemy Państwu w identyfikacji obowiązków sprawozdawczych, w tym m.in. czy podlegają Państwo pod obowiązek złożenia formularza TPR.

Krok 2

W przypadku powstania obowiązku, pomożemy Państwu w wypełnieniu formularza zgodnie z przepisami podatkowymi oraz najnowszymi rekomendacjami Ministerstwa Finansów.

Krok 3

Omówimy z Państwem przygotowane formularze i przekażemy instrukcje dotyczące ich prawidłowego złożenia.