MDR – obowiązkowe ujawnianie informacji o schematach podatkowych
0 (0)

26.04.2019

Od początku tego roku obowiązują nowe przepisy dotyczące obowiązkowego raportowania tzw. schematów podatkowych (Mandatory Disclosure Rules, MDR). Przepisy z tym związane są bardzo niejednoznaczne. Minister Finansów opublikował oficjalne Objaśnienia dotyczące MDR. Dostępne są one tutaj. W większości przypadków schematem podatkowym jest „agresywna optymalizacja podatkowa”. Niemniej jednak, raportowaniu mogą podlegać także standardowe transakcje / działania podatników. Każdy podmiot powinien przeanalizować czy i w jakim zakresie te regulacje go dotyczą. 30 maja 2019 r. organizujemy otwarte szkolenie dotyczące MDR. Szczegóły po kliknięciu tutaj.

MDR – obowiązkowe ujawnianie informacji o schematach podatkowych.
Co należy wiedzieć? Co należy zrobić?

Szanowni Państwo!

Przedstawiamy kluczowe informacje dotyczące raportowania tzw. schematów podatkowych (Mandatory Disclosure Rules, MDR). Jest to nowy, obowiązujący od tego roku wymóg. Przepisy z tym związane są bardzo niejednoznaczne. Minister Finansów opublikował oficjalne Objaśnienia dotyczące MDR. Dostępne są one tutaj.

Rekomendujemy Państwu analizę czy i w jakim zakresie te regulacje Państwa dotyczą. Nasze wsparcie może obejmować w szczególności:

 1. przeszkolenie Państwa kadry zarządczej co do nowych obowiązków związanych z MDR,
 2. audyt czy Państwa obecne transakcje / rozliczenia powodują konieczność raportowania (poniżej wskazujemy przykładowe transakcje, które mogą podlegać raportowaniu),
 3. przekazanie narzędzia / kwestionariusza pozwalającego ocenić, czy w danym przypadku (dla danej transakcji) występuje konieczność raportowania schematu,
 4. przygotowanie wewnętrznej procedury dotyczącej raportowania MDR.

30 maja 2019 r. organizujemy otwarte szkolenie dotyczące MDR. Szczegóły po kliknięciu tutaj.

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące MDR, zapraszamy do kontaktu.

Czy MDRy dotyczą tylko agresywnych optymalizacji podatkowych?

NIE. Raportowanie dotyczy tzw. schematów podatkowych. W większości przypadków schematem podatkowym będzie „agresywna optymalizacja podatkowa”. Niemniej jednak, raportowaniu mogą podlegać także standardowe transakcje / działania podatników.

Jak wskazano w Objaśnieniach, występowanie u podatnika schematu podatkowego nie powinno być postrzegane jako sytuacja niewłaściwa lub naganna. Przepisy o MDR mają szerszy zakres zastosowania niż przepisy nakierowane na zwalczanie unikania opodatkowania. Raportowanie schematów jest obowiązkiem sprawozdawczym takim samym jak np. składanie ORD-U, CIT-TP, czy CIT-ST.

Jakich transakcji / działań / sytuacji dotyczą MDR?

Przepisy dotyczące MDR są bardzo szerokie i bardzo niejednoznaczne, przez co zakres raportowania również może być bardzo szeroki. W szczególności raportowaniu mogą podlegać następujące transakcje / zdarzenia:

 1. Promotor (np. doradca podatkowy) zaproponował / wdrożył u Państwa działania mające na celu optymalizację podatkową i jednocześnie jest on uprawniony do tzw. premii za sukces lub Państwo jesteście zobowiązani do zachowania poufności co do optymalizacji.
 2. Transakcja, której jednym z głównych celów jest korzyść podatkowa, opiera się na znacznie ujednoliconej dokumentacji, albo przyjmuje znacznie ujednoliconą formę. Może to dotyczyć np. umów bankowych, wzorcowej dokumentacji, np. dotyczącej stosowania 50% kosztów podatkowych.
 3. Zmieniono zasady opodatkowania, czego skutkiem jest faktycznie niższe opodatkowanie, zwolnienie lub wyłączenie opodatkowania. Może to dotyczyć np. przejścia na samozatrudnienie.
 4. Spółka dokonuje płatności  (podlegających zaliczeniu do kosztów podatkowych) na rzecz podmiotu z raju podatkowego.
 5. Zawarli Państwo z podmiotem powiązanym umowę pożyczki, do której zastosowanie mają przepisy o tzw. bezpiecznej przystani (oprocentowanie pożyczki ustalone w widełkach akceptowanych przez przepisy).
 6. Dochody nierezydenta związane z transakcją przekraczają 25 mln zł rocznie.

Opisy powyższych punktów są uproszczone. Powyższe zestawienie w żadnym wypadku nie jest wyczerpujące.

Czy raportowaniu podlegają tylko schematy „transgraniczne”?

NIE. Raportowaniu podlegają schematy zarówno „transgraniczne”, jak i „krajowe”.

Schematy transgraniczne to takie, których skutki podatkowe występują w co najmniej dwóch krajach, a uczestniczące w transakcji podmioty mają siedziby w różnych państwach. W przypadku schematów „transgranicznych” nie obowiązują żadne dodatkowe kryteria raportowania – te schematy zawsze podlegają raportowaniu.

Schematy „krajowe” należy raportować tylko jeżeli korzystający posiada tzw. status kwalifikowany, czyli spełnia jedno z kryteriów:

 • przychody lub koszty albo wartość aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, przekroczyły równowartość 10 mln euro lub
 • uzgodnienie dotyczy rzeczy lub praw o wartości rynkowej przekraczającej równowartość 2,5 mln euro lub
 • korzystający jest podmiotem powiązanym z takim podmiotem (spełniającym ww. kryteria).

Kto jest zobowiązany do raportowania?

Do raportowania zobowiązani są:

 1. promotorzy (głownie doradcy podatkowi, radcy prawni, adwokacji, banki i inne instytucje finansowe, którzy oferują schematy podatkowe),
 2. korzystający (najczęściej podatnicy, ale także np. płatnicy),
 3. wspomagający (m.in. dyrektor finansowy / główny księgowy).

Raportowanie nowych schematów przez promotora

Promotor ma obowiązek raportować schemat do Szefa KAS w ciągu 30 dni od:

 • dnia następnego po udostępnieniu schematu podatkowego, lub
 • od następnego dnia po przygotowaniu do wdrożenia schematu podatkowego lub
 • od dnia dokonania pierwszej czynności związanej z wdrażaniem schematu podatkowego

– w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

Promotor raportuje co do zasady schematy standaryzowane (czyli takie, które w łatwy sposób mogą być wdrożone u różnych podmiotów). Schemat niestandaryzowany (czyli „szyty na miarę”) jest raportowany przez promotora, tylko jeśli korzystający zwolni go z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej.

Raportowanie nowych schematów przez korzystającego

Korzystający (najczęściej podatnik) zobowiązany jest m.in. do raportowania, gdy promotor nie przekazał mu informacji o numerze schematu podatkowego (NSP), jaki został nadany przez Szefa KAS. Korzystający może być także zobowiązany do raportowania tzw. schematów niestandaryzowanych, gdy nie zwolnił promotora z tajemnicy zawodowej.

Korzystający powinien zaraportować schemat w terminie 30 dni:

 • od dnia następującego po udostępnieniu mu schematu podatkowego lub
 • od dnia przygotowaniu przez niego schematu podatkowego do wdrożenia lub
 • od dnia dokonania pierwszej czynności związanej z wdrażaniem schematu podatkowego przez korzystającego

– w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

Bieżące raportowanie przez korzystającego

UWAGA: Korzystający zobowiązany jest do bieżącego informowania Szefa KAS o zastosowaniu schematów podatkowych. Następuje to w terminie złożenia deklaracji podatkowej (np. CIT-8, gdzie trzeba zaraportować o schematach dotyczących CIT). Informacja ta (MDR-3) musi być podpisana przez wszystkich członków zarządu.

Razem z zeznaniem CIT-8 za 2018 r., składanym do 31.03.2019, nie trzeba składać MDR-3.

Raportowanie nowych schematów przez wspomagającego

Wspomagający mogą być zobowiązani do raportowania do Szefa KAS jeśli domyślają się, że uczestniczą w opracowaniu lub wdrożeniu schematu podatkowego, a promotor i korzystający nie poinformowali go o NSP.

Jak należy raportować?

Raportowanie odbywa się drogą elektroniczną, za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Finansów (link). Dostępne są 4 formularze:

MDR-1 – Informacja o schemacie podatkowym

MDR-2 – Zawiadomienie dotyczące schematu podatkowego

MDR-3 – Informacja korzystającego o schemacie podatkowym

MDR-4 – Kwartalna informacja o udostępnieniu schematu podatkowego standaryzowanego.

Procedura MDR – kto musi ją posiadać?

Osoby (podmioty) zatrudniające promotorów lub wypłacające wynagrodzenie na ich rzecz, których przychody lub koszty za poprzedni rok obrotowy przekroczyły 8 mln zł mają obowiązek wdrożenia i stosowania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązków MDR.

Ze względu na charakter przepisów o MDR i związanych z tym sankcji warto, aby analogiczne procedury były wdrożone również w podmiotach, które nie zajmują się zawodowo doradztwem podatkowym i optymalizacjami podatkowymi.

Jakie sankcje grożą za niedopełnienie obowiązków MDR?

Niewypełnienie obowiązków w zakresie MDR wiązać się może z odpowiedzialnością karną osób odpowiedzialnych za sprawy finansowe (podatkowe) w spółce (art. 80f § 1 kodeksu karnego skarbowego).

Od kiedy obowiązują nowe przepisy?

Raportowanie dotyczy co do zasady transakcji wdrażanych po 1.01.2019 r.

Przepisy przejściowe przewidują jednak, że do 30.06.2019 r. (w pewnych przypadkach do 30.09.2019 r.) należy zaraportować:

 • schematy transgraniczne, których wdrożenie rozpoczęło się po 25.06.2018 r.;
 • schematy krajowe, których wdrożenie rozpoczęło się po 1.11.2018 r.

UWAGA: Jeżeli dana transakcja została wdrożona przed ww. datami, ale później dokonano istotnej zmiany jej charakteru (modyfikacja, weryfikacja, rozszerzenie działania itp.), to konieczne może być raportowanie. Powyższy materiał nie stanowi opinii / porady podatkowej. Ze względu na charakter przepisów o MDR, powyższy komentarz jest w znacznym stopniu uproszczony. Rekomendujemy konsultację zagadnień dotyczących MDR z doradcą podatkowym.

Informacje o MDR dostępne są po kliknięciu tutaj.

Kliknij, żeby ocenić ten post!
Podziel się artykułem:

Komentarze

0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *