TP CDN (Co Dokumentować Należy) – Pożyczka jako transakcja kontrolowana
0 (0)

05.04.2024

Już nikt nie ma wątpliwości, że otrzymana lub udzielona pożyczka od/do podmiotu powiązanego stanowi transakcję kontrolowaną. Niemniej jednak, podczas dokumentowania tego rodzaju transakcji, wciąż pojawia się wiele pytań. Na kilka z nich postaramy się odpowiedzieć.

Jak ustalić wartość transakcji pożyczki?

Od dłuższego czasu obserwujemy, że organy podatkowe konsekwentnie trzymają się stanowiska, że wartością transakcji otrzymania/udzielenia pożyczki jest najwyższa kwota faktycznie otrzymanego/udostępnionego kapitału pozostającego do spłaty w raportowanym okresie (z pominięciem odsetek, marż, prowizji i innych płatności związanych z finansowaniem)[1].

W związku z powyższym, obowiązek dokumentacyjny powstanie, gdy najwyższa kwota kapitału pozostającego do spłaty w raportowanym okresie przekroczy 10 mln PLN, nawet jeśli będzie to miało miejsce tylko w jednym dniu tego okresu.

Warto też pamiętać, że do pożyczek stosowane są ogólne zasady ustalania progów dokumentacyjnych. W szczególności – zasada odrębnego ustalania progów dla strony kosztowej i przychodowej. Oznacza to, że progi dokumentacyjne dla otrzymanych i udzielonych pożyczek należy liczyć osobno, nawet jeśli dotyczą one tych samych podmiotów.

Jaki kurs zastosować?

W tej kwestii należy zastosować art. 11l ust. 4 ustawy CIT, tj. w przypadku umowy pożyczki w walucie obcej wartość transakcji należy ustalać według kursu średniego NBP, obowiązującego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień zawarcia umowy lub operacji gospodarczej.

Biorąc pod uwagę wahania kursów walut, ta kwestia może być bardzo istotna. Może na przykład dojść do sytuacji, w której wartość pożyczki liczona według kursu na ostatni dzień roku może być powyżej 10 mln PLN, podczas gdy przeliczenie tej samej kwoty według kursu z dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy może dać wynik poniżej 10 mln PLN (poniżej progu dokumentacyjnego).

Jakie dane wykorzystać do analizy porównawczej (benchmarku)?

Zwracamy uwagę, że zgodnie z obecnym podejściem organów podatkowych jak i Rekomendacjami Forum Cen Transferowych, statystyki stóp procentowych NBP[2] nie powinny być wykorzystywane w analizie porównawczej. Prezentują one bowiem jedynie uśredniony poziom oprocentowania dla różnych rodzajów kredytów i depozytów, nie pozwalając na wybór porównywalnych parametrów finansowania, w tym ratingu kredytowego pożyczkobiorcy.

Rekomendujemy zatem korzystanie z baz danych, takich jak Bloomberg, które pozwalają wybrać do analizy porównawczej najbardziej porównywalne transakcje.


[1] Wyżej opisane podejście zostało zastosowane, w szczególności, w:

[2] https://nbp.pl/statystyka-i-sprawozdawczosc/statystyka-monetarna-i-finansowa/statystyka-stop-procentowych/

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Zapraszamy do kontaktu!

Pobierz wersję PDF

Kliknij, żeby ocenić ten post!
Podziel się artykułem:

Komentarze

0